กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมับติเหมาะสม รับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 สิงหาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking