Loading color scheme

ความร่วมมือกับแคนาดา

เอกอัครราชทูตแคนาดาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


 canada

ฯพณฯ นายฟิลิป คาลเวิร์ต (H.E Mr. Philip Calvert) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือด้านการศึกษาของไทยและแคนาดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ไทยและแคนาดาได้มีความร่วมมือด้านการศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน อาทิ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในแคนาดา ปัจจุบันมีนักเรียนไทยเข้าไปศึกษาต่อในประเทศแคนาดา จำนวนกว่า 12,000 คน โดยเอกอัครราชทูตแคนาดา ได้กล่าวว่าจำนวนนักเรียนที่เข้าไปศึกษาในประเทศแคนาดายังมีจำนวนไม่มากพอ และในแคนาดามีมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพหลายแห่ง ดังนั้น จึงจะพยายามผลักดันให้มหาวิทยาลัยในแคนาดาได้เข้ามาแนะนำสถาบันของตนเองเพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศแคนาดาให้เพิ่มมากขึ้น นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวยินดีให้การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในแคนาดาเข้ามาแนะนำสถาบันเพื่อให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในหมู่นักเรียนไทย

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้ดำเนินโครงการหลายโครงการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครูและนักเรียน โดยเฉพาะการดำเนินความร่วมมือกับประเทศเจ้าของภาษาในการจัดส่งนักศึกษาที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ซึ่งนอกจากนักเรียนและครูของไทยจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ผู้ที่เป็นอาสาสมัครก็จะได้รับประสบการณ์การทำงานและการเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกันด้วย  ทั้งนี้ หากฝ่ายแคนาดามีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้ามาเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะหารือรายละเอียดในการดำเนินโครงการต่อไป

Canada2

-----------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 กุมภาพันธ์ 2556