ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปร่วมการประชุม

The 2nd International Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia

19 - 23 สิงหาคม 2556 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

          กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนเยาวชน อายุระหว่าง 18 - 30 ปี ที่มีความรู้และเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สมัครเพื่อรับการคัดเลือกและพิจารณาให้เข้าร่วมเวทีเยาวชนในการนำเสนอข้อคิดเห็นและอภิปรายด้านประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในบริบททางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก "The 2nd International Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2556 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

          วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- เพื่อให้เยาวชนได้มีบทบาทในการแสดงวิสัยทัศน์และความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

- เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีด้านประวัติศาสตร์ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆ

- เพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงบทบาทเยาวชนด้านการมีส่วนร่วมในประเด็นการไกล่เกลี่ยทางประวัติศาสตร์

          กำหนดการ

ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2556 ณ Soul Youth Hostel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

จัดโดย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (Korean National Commission for UNESCO - KNCU)

          รูปแบบกิจกรรม

          การนำเสนอ (presentation) เรียงความ และอภิปรายในหัวข้อที่กำหนดให้หรือที่สนใจในประเด็นด้านประวัติศาสตร์

          คุณสมบัติ

- อายุระหว่าง 18 - 30 ปี

- มีความรู้/มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางประวัติศาสตร์

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพื่อนำเสนอรายงานและอภิปราย

          การรับสมัครและขั้นตอนการคัดเลือก

- กระทรวงศึกษาธิการจะคัดเลือก/พิจารณาเยาวชนไม่เกิน 2 คน เพื่อเสนอชื่อไปยัง KNCU ผู้สนใจศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ 

- กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

- ใบสมัครส่งมาที่   E- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ

                             ไปรษณีย์        สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

                                                  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                                                  (คัดเลือกเยาวชน Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia)

                                                  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต

                                                  กรุงเทพ 10300

                             ติดต่อ               โทร : 0 2628 5646 ต่อ 114

                            

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

- KNCU จะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนอีกครั้ง เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการเพื่อตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเตรียมตัว เช่น การเขียนเรียงความและการนำเสนอรายงาน

          ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

          KNCU จะรับผิดชอบค่าอาหาร ที่พัก รถรับ-ส่งระหว่างการประชุมในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ดังนั้น ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าโดยสารระหว่างประเทศ หรือขอรับความช่วยเหลือจาก KNCU ในกรณีพิเศษ ซึ่ง KNCU จะพิจารณาให้กับประเทศยากจนที่สุด หรือผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น

หมายเหตุ : ทางกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556
                   เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
                   ชั้น 1 อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ

--------------------------------------

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กรกฎาคม 2556
© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking