Loading color scheme

พิธีมอบทุนวิจัยสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปี 2556 ของลอรีอัล ประเทศไทย

 

โครงการมอบทุนวิจัย ลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยบริษัทลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด ผ่านการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อปี 2545  เพื่อร่วมรณรงค์สร้างโอกาสให้สตรีมีบทบาทและได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น รวมถึงร่วมประชาสัมพันธ์ความสามารถของสตรี ที่เป็นกำลังสำคัญของความสำเร็จของงานวิจัยและวิวัฒนาการสำคัญต่างๆ อันมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมวลมนุษย์ ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสตรีมีทุนทรัพย์และความ พร้อมในการทำงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวมมากขึ้น สำหรับปี 2556 ได้มีนักวิทยาศาสตร์สตรีชาวไทยได้รับทุนทั้งหมด 4 คน จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และสาขาวัสดุศาสตร์ ดังนี้

 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีนักวิทยาศาสตร์สตรีได้รับทุนในสาขานี้ 2 คน ได้แก่
1. ผศ.ทพญ.ดร. ศรัณยา ตันเจริญ  จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากงานวิจัยหัวข้อ “การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่จำเพาะกับเปปไทต์ขนาดเล็กสำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบชนิด ลุกลาม”

2. ดร.จิตติมา พิริยะพงศา จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับงานวิจัยหัวข้อ“การใช้เทคนิคชีวสารสนเทศในการศึกษาบทบาทและกลไกใหม่ของ ไมโครอาร์เอ็นเอในการจับกับตำแหน่งเป้าหมายบนยีนส์โปรโมเตอร์”

 

สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
ดร. ธริดาพร บัวเจริญ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้รับทุนจากงานวิจัยหัวข้อ “การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย”

 

สาขาวัสดุศาสตร์ 
ดร.ศรชล โยริยะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับงานวิจัยหัวข้อ “โครงการการขึ้นรูปฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียและการประยุกต์ใช้งานด้านชีวการ แพทย์”

 

    นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดี และแสดงชื่นชมผู้รับทุนวิจัยสตรีทั้ง 4 คน ที่ได้สร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อ สังคม  โดยรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และ การวิจัย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ที่จะช่วยส่งเสริมบทบาทของสตรีและผลักดันให้สตรีได้รับการยอมรับในสังคม เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันได้มีนักวิทยาศาสตร์สตรีต่างชาติ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์สตรีไทย ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากโครงการนี้มาแล้วกว่า 1,500 คน จาก 108 ประเทศทั่วโลก

*************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 ตุลาคม 2556