สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาการพัฒนาเยาวชน ระหว่างวันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2556 และสาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารและจัดการสาธารณสุขชุมชน และสาขาการพัฒนาชนบท ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม  17 มิถุนายน 2556 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในสาขาอาชีพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับเยาวชนญี่ปุ่น โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร และมีคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มตามที่กำหนดในแต่ละสาขาที่สมัคร โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขาที่สมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.opp.go.th และ www.oppy.go.th

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 พฤษภาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking