“รางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2556”

**********************************

          องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีมีโอ) และกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ร่วมกับ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ ได้จัดมอบรางวัล “SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2556” ภายใต้หัวข้อ “Values Educationให้แก่โรงเรียนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เน้นสร้างความตระหนักและส่งเสริมค่านิยมเชิงบวกในหมู่ครู นักเรียน และชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อริเริ่มเกี่ยวกับการศึกษาแบบเน้นคุณค่าในโรงเรียนและชุมชนในภูมิภาค รวมทั้งช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงแนวปฏิบัติที่มีอยู่ ในการส่งเสริมค่านิยมทางการศึกษา

                   เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัล องค์การซีมีโอจะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน   ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในลักษณะของการส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียน และความรู้เกี่ยวกับค่านิยมที่ช่วยพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก ของนักเรียนผ่านทางนโยบายที่มีประสิทธิภาพ แผนการจัดการ กิจกรรม หลักสูตร และยุทธศาสตร์การเรียน การสอน ภายใต้สามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วย เสาสังคม และวัฒนธรรม เสาสิ่งแวดล้อม และเสาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ องค์การซีมีโอจะมอบรางวัลเงินสดให้กับโรงเรียน ที่ชนะการประกวด 3 รางวัล และรางวัลพิเศษ 1 รางวัล พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรม โครงการ หรือแนวปฏิบัติ ที่ชนะเลิศผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การซีมีโอ โดยแบ่งรางวัลตามลำดับ ดังนี้

- รางวัลที่ 1 เงินสด 1,500 เหรียญสหรัฐฯ และทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 วัน

- รางวัลที่ 2 เงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐฯ

- รางวัลที่ 3 เงินสด 500 เหรียญสหรัฐฯ

- รางวัลพิเศษ เงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐฯโดยธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ จะพิจารณา

รางวัลนี้ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 150 คน) ที่เป็นเลิศในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมทางการศึกษา

                   ทั้งนี้ สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่สนใจ สามารถเสนอข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรางวัล “SEAMEO-JAPAN Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2556” โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูลกิจกรรม โครงการ หรือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด Values Education” ผ่านทางเว็บไซต์ www.seameo.org พร้อมทั้ง จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวผ่านทางอีเมล์หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ :

                           อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                           ที่อยู่ :SEAMEO-Japan ESD Award

                           SEAMEO Secretariat

                           920 Sukhumvit Road, Klongtoey District,

                           Bangkok 10110, THAILAND

……………………………………………..

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

17 พฤษภาคม  2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking