Loading color scheme

การหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการสอนภาษากับสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

china--17-10-2013-02 CHN-17-10-56-4

        นายหนิง ฟู่ขุย กล่าวยินดีที่ได้เดินทางมาเยือนและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการไทยและได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีน ที่เป็นไปอย่างราบรื่นมาโดยตลอด และ จากการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้เป็นสักขีพยานการลงนามในความร่วมมือหลายฉบับ รวมทั้งการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาระหว่างไทย-จีนด้วย ซึ่งการเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันดีระหว่างไทย-จีน และมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยทางฝ่ายจีนประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเฉพาะวิชาชีพเท่านั้น แต่ต้องชำนาญทักษะทางด้านภาษาจีนและภาษาไทยด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายควรผลักดันด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าบนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกัน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการลงนามความร่วมมือกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล หรือ เฉี่ยวปั้น เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และการพัฒนาการศึกษาในด้านอื่นๆของทั้งไทยและจีน


        รมว.ศธ.กล่าวยินดีที่ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศเป็นไปด้วยดีมาตลอด และความร่วมมือครอบคลุมการศึกษาในทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และการเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งในด้านอาชีวศึกษาทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความร่วมมือโดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอาชีวศึกษาในระหว่างการเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรี ในส่วนของความร่วมมือด้านการสอนภาษาจีน ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเรียนภาษาจีนจำนวนมากถึงประมาณ  1,000,000 คน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพ โดยต้องมุ่งเน้นให้คนที่เรียนสามารถนำไปใช้สื่อสารได้จริง ซึ่งไทยต้องการความร่วมมือในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จีนมีประสบการณ์ เพื่อช่วยวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพและความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยการปรับวิธีคิดและแนวทางในการสอน สิ่งสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดำเนินการในขั้นต่อไปคือการรวบรวมข้อมูลและทำให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา


        ในโอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้ขอความร่วมมือจากจีนในการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนและการจัดการอาชีวศึกษา และเสนอให้มีการตั้งวิทยาลัยของไทยเป็นวิทยาลัยความร่วมมือไทย-จีน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาการลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการศึกษากับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล หรือ เฉียวปั้น ในโอกาสต่อไป

 

CHN-17-10-56-3

-----------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 ตุลาคม 2556