Loading color scheme

ความร่วมมือด้านการศึกษากับไอร์แลนด์

 

ในการเข้าพบครั้งนี้ ไอร์แลนด์ประสงค์จะริเริ่มสานสัมพันธ์ตลอดจนประสานความร่วมมือกับไทย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งทางไอร์แลนด์มีความสนใจอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการศึกษาในทุกระดับ ทั้งระดับสายสามัญอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา  เนื่องจากไอร์แลนด์มีความเชียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในสาขา การแพทย์ วิทยาศาสตร์  Bio Technology ธุรกิจการเกษตร สถาปัตยกรรม กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความสนใจในการสนับสนุนให้นักเรียนไทยมีโอกาสไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ไอร์แลนด์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การจัดฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสาขาการศึกษาเฉพาะด้าน อาทิ วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีอาหาร นวัตกรรม และสาธารณสุข ในอนาคตกับไอร์แลนด์ต่อไป

Ireland2

-------------------------------


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
 5 พฤศจิกายน 2556