สำนักเลขาธิการอาเซียนเปิดรับสมัครรองเลขาธิการอาเซียนด้านงานบริหาร
(Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs)
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

สำนักเลขาธิการอาเซียนเปิดรับสมัครรองเลขาธิการอาเซียนด้านงานบริหาร (Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs) วาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี (กรกฏาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๙) โดยรองเลขาธิการอาเซียนด้านบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณและการคลัง กฏหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนการจัดประชุมและพิธีการ การเข้าถึงประชาชน การปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมและภาคนิติบัญญัติ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ซึ่งตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนดังกล่าว จะเป็นการคัดเลือกแบบเปิดกว้าง โดยพิจารณาจากพื้นฐานความรู้และจะต้องผ่านการสอบข้อขียนและการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

คุณสมบัติ อายุไม่เกิน ๕๗ ปี สำเร็จการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ หรือ การบริหาร มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี ในหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างรัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

ค่าตอบแทน เงินเดือน ๘,๕๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร และเงินตอบแทนพิเศษ


ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้จาก www.asean.org พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน ชีวประวัติโดยละเอียด และสำเนาวุฒิการศึกษาที่รับรองสำเนาถูกต้องและส่งไปที่สำนักเลขาธิการอาเซียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และจัดส่งต้นฉบับเอกสารให้
Secretary-General of ASEAN,
ASEAN Secretariat,
70A Jalan Sisingamangaraja,
Jakarta 12100
INDONESIA

โดยผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการอาเซียนโดยตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

-----------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking