การประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ
Educating ASEAN Societies for Integrity-The Role of Educators & Students in Building Integrity 
ระหว่างวันที่  2- 3 เมษายน 2556
ณ Hotel Borobudur กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียร่วมกับองค์การ Tiri – Making Integrity Work กำหนดจัดการประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ Educating ASEAN Societies for Integrity-The Role of Educators & Students in Building Integrity ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2556 ณ Hotel Borobudur กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของนักการศึกษาและเยาวชน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักการศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ผู้สนใจจะต้องจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานจะสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางภายในประเทศสำหรับผู้เสนอบทความที่ได้รับการคัดเลือกทั้งในระดับนักการศึกษาและนักศึกษาเท่านั้น

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asean.indonesiaintegrity.net หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking