Loading color scheme

การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

     ประเทศไทย โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด ให้มีการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การขับเคลื่อนและบูรณาการการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโครงการด้านการศึกษาเพื่อการป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว ในระดับชาติ รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโครงการ HIV/ AIDS เชิงบูรณาการ

     ทั้งนี้ ในระดับภูมิภาคนั้น ได้กำหนดจัดโครงการประชุมระดับภูมิภาค “การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และโครงการด้านการศึกษาเพื่อการป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 พฤศจิกายน 2556