Loading color scheme

ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐเกาหลี

Korea-22-11-2556  


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและชื่มชมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ สามารถดำเนินความร่วมมือต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับได้เสนอให้ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจที่ไทยได้เสนอเพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้ลงนามและใช้เป็นกรอบความร่วมมือที่ชัดเจนะระหว่างกันในอนาคต


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวให้การสนับสนุนในการเพิ่มจำนวนผู้เรียนภาษาเกาหลีในประเทศไทย อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนครูผู้สอนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้เรียนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยประเทศหนึ่งของโลก จึงขอให้ฝ่ายเกาหลีพิจารณาสนับสนุนการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาฝึกฝนและออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมด้วยให้แก่ครู/อาจารย์ของไทย


นอกจากนี้ ได้เห็นควรให้สนับสนุนและผลักดันการแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้น รวมไปถึงการปฏิรูปการอาชีวศึกษาของไทย ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความต้องการพัฒนาการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน โดยได้เสนอว่า หากฝ่ายเกาหลีสามารถจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาเข้ามาทำงานร่วมกับฝ่ายไทย เพื่อจัดการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัย ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาอาชีวะ ตลอดจนบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา ให้ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริง จะส่งผลให้ไทยสามารถผลิตแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ในโอกานี้ ได้กล่าวเชิญชวนให้ฝ่ายเกาหลีเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาครั้งใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้จัดมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง และศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีได้เคยเข้าร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการเรียนการสอนภาษาเกาหลีแล้ว ในงานครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "Language Learning and Thinking Showcase" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เมื่อระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา


-------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 พฤศจิกายน 2556