ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยคูเวต
ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  ภาคเรียนที่ ๒ ได้แก่

๑.นางสาวนูรอัยนี ตยุติวุฒิกุล      จากโรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. นายมูฮำหมัด อัซซอมาดีย์      จากโรงเรียนสามารถดีวิทยา        จังหวัดปัตตานี

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking