รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของบรูไนดารุสซาลาม
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
เดินทางเยือนประเทศไทย

 

Brunai

นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pehin Abu Bakar Apong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสภาซีเมค พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง ซึ่งการเดินทางเยือนในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศจะมีการหารือความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย

H.E. Mr. Pehin Abu Bakar Apong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของบรูไนดารุสซาลาม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 โดยจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวก่อนจะส่งมอบตำแหน่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนาม ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามในเดือนมีนาคม 2556

ความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบซีมีโอ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินความร่วมมือกับองค์การซีมีโอ ในโครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 10 โครงการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ภายในปี ๒๕๕๘ โดยประเทศไทย รับเป็นเจ้าภาพ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในชนบทในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ และโครงการการจัดการศึกษา การดูแล และการให้บริการการปรึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV และเอดส์ สำหรับประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้รับเป็นเจ้าภาพโครงการการจัดการศึกษาก่อนระบบวัยเรียน นอกจากนี้ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเทคนิคและอาชีวศึกษาของซีมีโอโวคเทค ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงบันดาร์เสรี เบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม  ทำหน้าที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรการศึกษาวิจัย และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา โดยศูนย์โวคเทค ได้ให้ทุนฝึกอบรมแก่ประเทศสมาชิกเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 หลักสูตร

ความร่วมมือด้านการศึกษาทวิภาคีไทย-บรูไนดารุสซาลาม กระทรวงศึกษาธิการไทยและบรูไน   ดารุสซาลาม ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ณ กรุงบันดาร์เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 - 10 กันยายน 2554 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การพัฒนาภาษาอังกฤษ 2) การแลกเปลี่ยนครูด้านการศึกษาพิเศษ 3) การเคลื่อนย้ายนักศึกษาที่ขยายต่อโครงการ M-I-T (โครงการเคลื่อนย้ายนักศึกษาระหว่างประเทศมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทย) 4) การอาชีวศึกษาและการศึกษาเทคนิค 5) ความร่วมมือด้านการกีฬา

อนึ่ง ในระหว่างการเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 15 มกราคม 2556 ประธานสภาซีเมค ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย พร้อมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ซีมีโอสปาฟา ศูนย์ซีมีโอไรเฮด ศูนย์ซีมีโอทรอปเมด ประเทศไทย และเครือข่ายซีมีโอทรอปเมด

------------------------------

 

กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking