Loading color scheme

การหารือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง


รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย และต้องการให้มีการส่งเสริมนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่สนใจศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง แต่ขาดทักษะหรือไม่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เนื่องจากมีการกำหนดเกณฑ์ของผู้สมัครที่จะต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้ ได้ระดับ 4-5 ทำให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวท้อใจและไม่สมัครสอบ แม้ว่าเด็กจะเรียนวิชาในสายวิทยาศาสตร์เก่งมาก หากมีการส่งเสริมให้นักเรียนสายวิทยาศาสตร์มีโอกาสได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง จะเป็นการเพิ่มจำนวนสาขาวิชาในการเลือกศึกษาต่อของเด็กไทยในมหาวิทยาลัย ปักกิ่งมากขึ้น นอกเหนือจากสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทั้งนี้ ศธ.ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงการลักษณะนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอีกด้วย

pakking-1-4-3-2557
ทั้งนี้ ฝ่ายจีนชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งจะใช้ภาษาจีนในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น นักเรียนที่มีระดับภาษาจีนไม่ดีอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนได้ แต่อย่างไรก็ตามทางฝ่ายจีนยินดีรับข้อเสนอไปพิจารณา และในอนาคตอาจจะมีการขยายโอกาสเพิ่มทุนให้กับนักเรียนไทยต่อไป

*********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 มกราคม 2557