Loading color scheme

การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการศึกษากับซีมีโอและอาเซียน

summary HOM 36 and others2

    

การประชุมระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Discussion Meeting on the Princess Maha Chakri Award) จัดขึ้นเวลา 15.15 น. โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) เป็นประธานการประชุมฯ และ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม ฯ

รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีก่อตั้งขึ้นโดยคุรุสภา เป็นรางวัลนานาชาติที่ได้รับพระราชทานชื่อรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านการศึกษาระหว่างประเทศ
    

36 SEAMEO HOM 09

รางวัล นี้มอบให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณ ประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคนในวงกว้างในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ประเทศละ 1 รางวัล ประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ โดยจะมีการมอบรางวัลครั้งแรกในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

summary HOM 36 and others4

summary HOM 36 and others5

    

ใน พิธีเปิดการประชุม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้น ในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนา คุณภาพครู รวมทั้งผลักดันการปฏิรูประบบการเรียนรู้ทั้งระบบในทุกระดับเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การประเมินสถาบันการศึกษา รวมทั้งการประเมินวิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู นอกจากนี้ ยังเชื่อมั่นว่าปลัดกระทรวงศึกษาธิการของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยการเสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติเพื่อสมัครเข้ารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ การมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในปี 2558 เป็นช่วงเวลาของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นหนึ่งใน ประเด็นสำคัญของการพัฒนาทั้งในระดับชาติและภูมิภาคทั้งนี้ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้นำเสนอความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของรางวัล รายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกครูที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล โดยที่ประชุมขอความร่วมมือจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มประเทศเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว และเสนอชื่อครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณ ประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคนในวงกว้าง

    หัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 11 ประเทศ ได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น ดังนี้ อ่านต่อ คลิก

*******************

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 มีนาคม 2557