Loading color scheme

การจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก : APREC

APREC-1 6-8-2557

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ดร.สุทธ ศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก หรือ APREC (Asia-Pacific Regional Education Conference) ณ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ห้องประชุมบอลรูม1-2 ได้กล่าวให้การต้อนรับ คณะรัฐมนตรีและผู้แทนระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการศึกษาจาก 37 ประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุม โดยมี Mr.Gwang-Jo Kim ผอ.สำนัก งานยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกล่าวเปิด โดยได้กล่าวความเป็นมาของการประชุมและทิศทางการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อหารือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อปวงชน และการศึกษาภายหลังปี 2015 (Regional Dialogue on EFA and Beyond) จะ อภิปรายถึงความสำเร็จและสิ่งท้าท้ายของการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญที่สุดของการศึกษาภายหลังปี 2015 ซึ่งเป็นจุดเน้นสำคัญที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของประชุมระดับรัฐมนตรี
กระทรวง ศึกษาธิการในนามของรัฐบาลไทยได้ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาค ว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก หรือ APREC (Asia-Pacific Regional Education Conference)เพื่อเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าในเรื่องพัฒนาการศึกษา และร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาในอนาคต ภายหลังปี 2015 ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงระดับโลก
APREC-2 6-8-2557สำหรับ การประชุมครั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการประชุม คือวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี 2015 (Ministerial Forum on Education Beyond 2015) โดยจะอภิปรายและรับรองแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีศึกษา (Communique) เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของการศึกษาในอนาคต รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะของภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี 2015 ก่อนการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในปี 2558 ยูเนสโก ได้เสนอขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมด้านการศึกษาเพื่อปวงชนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเวทีที่สำคัญที่หุ้นส่วนสำคัญๆ ด้านการศึกษา ได้พิจารณาปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในภูมิภาคที่ผ่านมา และหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะเร่งผลักดันให้การดำเนินการในด้านนี้ให้บรรลุเป้าหมาย ภายในปี 2015 นอกจากนี้ การประชุมในครั้งนี้ จะได้มีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในอนาคต รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะของภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี 2015 อีกด้วย ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นระดับรัฐมนตรีฯ จำนวน 17 คน จากประเทศ อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน มัลดีฟท์ หมู่เกาะมาแชล เมียนมาร์ ปาเลา ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ติมอร์เลสเต้ กัมพูชา เนปาล มาเลเซีย อิหร่าน ลาว สาธารณรัฐเกาหลี และศรีลังกา นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนสำนักงานยูเนสโกตามภูมิภาคต่างๆ และผู้แทนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 400 คน

*******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 สิงหาคม 2557