การประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ ๑๖
(16th UNESCO-APEID International Conference)
หัวข้อ
“The Heart of Education: Learning to Live Together in Action”
_____________________________________________________________________________

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จะจัดการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ ๑๖ หัวข้อ “The Heart of Education: Learning to Live Together in Action” ระหว่างวันที่ ๒๑ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสศึกษาสำรวจกรอบแนวคิดในการเรียนรู้ระดับกว้าง รับรู้ถึงมุมมองที่สะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการพัฒนาทางสังคม ค้นหาวิธีการ/รูปแบบและอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ กำหนดนโยบายและเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน รวมทั้งค้นพบแนวทางในการนำความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความต้องการและความสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ในสังคม

ทั้งนี้ สำนักงานยูเนสโกฯ ประกาศรับสมัครผู้สนใจยื่นเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถจัดส่งบทคัดย่อตามหัวข้อย่อยที่ระบุไว้และสมัครตรงไปยังผู้จัดภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผ่านทางเว็บไซต์ www.unescobkk.org/education/apeid/conference2012 และจะประกาศผลผู้ที่มีผลงาน  ผ่านการคัดเลือกในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

************************************

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๐
๖ สิงหาคม ๒๕๕๕


 
© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking