Loading color scheme

พิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ประเทศญี่ปุ่น

พิธีปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น JENESYS 2.0 Social Community
****************************

JENESYS 2.0 Social Community1 02-07-2557

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศผู้ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น JENESYS 2.0 Social Community ในหัวข้อ “Tourism Strategy Researchers on Japan for Thailand” ระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2557 โดยในพิธีได้มี Mr. Koji Tawara เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวแนะ นำโครงการดังกล่าวด้วย

JENESYS 2.0 Social Community2 02-07-2557

    โครงการ JENESYS 2.0 เป็นโครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างนานาชาติและประเทศญี่ปุ่น ผ่านการเผยแพร่ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นสู่สายตานักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ในช่วงปี 2007 และสำหรับในปีนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้เชิญเยาวชนจำนวน 1,743 คน จากประเทศสมาชิกอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และติมอร์เลสเต้ รวมถึงเยาวชนจากประเทศไทย ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนอาชีวศึกษาจำนวน 41 คน และผู้ดูแล จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

JENESYS 2.0 Social Community302-07-2557

ใน การนี้ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ว่า ขอให้ใช้โอกาสอันดีนี้เป็นการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ให้มากที่สุด และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ยังได้ฝากให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนในฐานะตัวแทนของประเทศไทยได้เผยแพร่ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เกิดแก่สายตาชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กรกฎาคม 2557