Loading color scheme

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 9
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 5
และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2557
ณ โรงแรมดอนจันทร์ พาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
**************************

Education of the 9th 10-9-2557-2


นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการ ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 9 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 5 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2557 ณ โรงแรมดอนจันทร์ พาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายพินิติ รตะนานุกูล) และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมใน พิธีเปิดการประชุม โดยท่านนางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป.ลาว ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและมีความยินดีที่ สปป. ลาวได้ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 9 โดยในวาระของการเป็นประธานการประชุมในกรอบการศึกษาของอาเซียนนี้ สปป. ลาวมุ่งเน้นการจัดทำแนวทางการดำเนินความ ร่วมมือที่ชัดเจนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างแท้ จริง และหวังว่าผลการประชุมในครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือ ในภูมิภาคให้มีความแน่นแฟ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคต่อไป ในการประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้
     • ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2558 และประเด็นสำคัญ (key elements) ด้านการศึกษา โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนได้นำเสนอ (ร่าง) วิสัยทัศน์ของเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหลังปี 2558 ที่ระบุเป้าหมายในการเป็นประชาคมของ ประชาชนที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมรับมือกับสิ่งท้าทาย และสามารถสนองต่อความต้องการของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้หยิบยกประเด็นสำคัญด้านการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติ ศาสตร์และความรู้พื้นเมือง การสร้างโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ โดยไม่ละเลย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสนับสนุนการพัฒนา การอาชีวศึกษาในภูมิภาค การพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วยการส่งเสริมการ เรียนรู้ตลอดชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายร่วมกับ ผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย และการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ประเทศสมาชิกพิจารณา (ร่าง) วิสัยทัศน์และประเด็นสำคัญทางการศึกษา และแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อพิจารณาในการประชุม ACC ต่อไป
     • ที่ประชุมได้ร่วมหารือและรับรองแนวทางการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคประเด็นต่างๆ ดังนี้
        - การใช้กรอบการอ้างอิงด้านคุณวุฒิของอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework) เพื่อใช้เป็นแนวทาง (guideline) ในการอ้างอิงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Learning Outcome) ในแต่ละระดับ
        - การปรับกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (Proposal on Rescheduling of SOM-ED and its Related Meetings) โดยให้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (SOM-ED) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้าน การศึกษาอาเซียนบวกสาม (SOM-ED+3) เป็นประจำทุกปี คู่ขนานกับการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASEAN Ministers Meeting on Education : ASED) สำหรับในปีที่ไม่มีการประชุม ASED ให้จัดคู่ขนานไปกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO High Level Officials Meeting : HOM) สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของการประชุมสุดยอดเอเชีย ตะวันออก (EAS SOM-ED) ให้จัดคู่ขนานไปกับการประชุม ASED ปีเว้นปี ทั้งนี้ สามารถพิจารณาจัดประชุมเป็นกรณีพิเศษได้หากมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาดำเนินการ
        - โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน (ASEAN Student Exchange Programme) โดยในปี 2557 นี้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศสมาชิกจำนวน 4 คน (นักเรียนอายุ 17 - 19 ปี จำนวน 3 คน และผู้ดูแล 1 คน) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบให้สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดโครงการฯ เพื่อให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทุกประเทศสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการได้อย่างทั่วถึง
        - การพิจารณากฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยได้มีการประชุมคณะทำงาน เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดรับกับการดำเนินความร่วมมือในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อกฎหมายของการจัดตั้งสำนักเลขานุการเครือ ข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน กลไกการทำงาน และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2 ณ กรุงเทพมหานคร
     • ที่ประชุมได้รับทราบข้อมติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในกรอบอาเซียนด้านการศึกษา เช่น การประเมินผลครึ่งแผนของเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ประธานอาเซียนให้ความสำคัญ และการพิจารณาองค์ประกอบหลักเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์หลังปี 2558 เป็นต้น
    สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 5 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวัน ออก ครั้งที่ 3 นั้น ที่ประชุมได้หารือร่วมกับประเทศคู่เจรจา และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาใน มิติต่าง ๆ อาทิ การดำเนินกิจกรรมภายใต้ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม (2553 - 2560) การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน การดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาเซียน-จีนร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน EAS
     อนึ่ง ผลจากการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสดังกล่าวจะนำเสนอในที่ประชุม รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 8 การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ต่อไป ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการ ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 ที่กรุงเทพมหานคร

Education of the 9th 10-9-2557

*********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 กันยายน 2557