Loading color scheme

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 8

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 8
วันที่ 11 กันยายน 2557
ณ โรงแรมดอนจันทร์ พาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
**************************

8th ASEAN Education Ministers Meeting1 11-9-2557

นาง สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 8 (8th ASEAN Education Ministers Meeting – 8th ASED) ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมดอนจันทร์ พาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมี ดร. พันคำ วิพาวัน (Dr. Phankham Viphavanh) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และในระหว่างพิธีเปิดการประชุมได้มีการเปิดตัวรายงานสถานภาพการศึกษาของอา เซียน (The State of Education Report) ซึ่งเป็นรายงานการประเมินผลการดำเนินงานด้าน การศึกษาของประเทศสมาชิกภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio Cultural Community Blueprint) และแผน 5 ปีด้านการศึกษาของอาเซียน (ASEAN 5-year Work Plan on Education 2011-2015) รวมทั้งข้อมูลการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยรายงานฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนในการจัดทำจากสหภาพยุโรปในการประชุมเต็มคณะรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 8 ที่ประชุมได้รับทราบและรับรองข้อมติที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมในกรอบอาเซียนด้านการศึกษาและความก้าวหน้าการดำเนิน ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาที่สำคัญในกรอบอาเซียน ได้แก่ การใช้กรอบการอ้างอิงด้านคุณวุฒิของอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน (ASEAN Student Exchange Programme) การพิจารณากฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาภายหลังปี 2558 โดยได้เห็นชอบวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน โดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่า เทียมและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ระบุเป้าหมายในการเป็นประชาคมของประชาชนที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมรับมือกับสิ่งท้าทาย และสามารถสนองต่อความต้องการของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมโลกอย่างสมบูรณ์ อนึ่ง หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญด้านการศึกษาของอาเซียน อาทิ การใช้กรอบการอ้างอิงด้านคุณวุฒิของอาเซียนเพื่อใช้เป็นแนวทางอ้างอิงผลสัมฤทธิ์ทาง การศึกษาในแต่ละระดับ และการจัดทำแนวทางการดำเนินการของโครงการเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน พร้อมยินดีจะส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวที่จะจัด ณ สาธาณรัฐฟิลิปปินส์ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ได้เสนอขอให้เพิ่มเติมในประเด็นสำคัญสำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านการ ศึกษาหลังปี 2558 ดังนี้

1) การสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมก่อนเข้ารับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  
2) การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองของอาเซียนและพลเมืองโลก และ
3) การส่งเสริมค่านิยม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

    ในการนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยยังได้ขอความร่วมมือจากประเทศต่างๆ ในการเสนอชื่อครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน และมีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  (Princess Maha Chakri Award) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อรางวัล และเป็นรางวัลนานาชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากร โดยจะเริ่มพระราชทานรางวัลเป็นครั้งแรก ในเดือนตุลาคม 2558 ที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือถึงประเทศสมาชิกเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยกำหนดเสนอชื่อภายในเดือนมีนาคม 2558  รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดประชุมสภาครูอาเซียนปี 2558 ในประเทศไทยด้วย สำหรับ การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 2 (2nd ASEAN Plus Three Education Ministers Meeting – 2nd APT) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 (2nd EAST Asia Summit Education Minister Meeting – 2nd EAS EMM) จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยที่ประชุมจะหารือแนวทางความร่วมมือและรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินความ ร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศคู่ เจรจา อาทิ ภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนบวกสามด้านการศึกษา (2010 - 2017) และความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการศึกษา 2011 - 2015 ของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และความร่วมมือภายใต้ EAS Education Plan (2011 - 2014) และ Phnom Penh Declaration on EAS Development Initiatives (2014 - 2015) ผู้ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนบวกสาม และเอเชียตะวันออก รวม 18 ประเทศ ซึ่งถือเป็นกลไกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและ ประเทศคู่เจรจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายความร่วมมือและพัฒนาด้านการศึกษาที่เป็น ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ภูมิภาคอาเซียนการประชุมรัฐมนตรี ศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 9 การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 3 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา ครั้งที่ 3 โดยประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพมีกำหนดจัดในปี 2559

8th ASEAN Education Ministers Meeting2 11-9-2557

***********************************


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 กันยายน 2557