เปิดรับสมัครเยาวชน

เข้าร่วมโครงการ "International DMZ Film Camp ณ ประเทศเกาหลี

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

***************

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 18 30 ปี ที่สนใจในแนวคิดเรื่องการสร้างสันติ การสื่อสาร และระบบนิเวศวิทยา มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสร้างภาพยนตร์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้ดี สมัครเข้าร่วมโครงการ “International DMZ Film Camp” ระหว่างวันที่ 16 – 21 กันยายน 2554 ณ สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประเทศเกาหลี เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ รำลึกถึงประวัติศาสตร์เกาหลีซึ่งนำไปสู่การกำหนดเขตปลอดทหาร (De-Militarized Zone -DMZ) และในปัจจุบันระบบนิเวศวิทยาในแนวเขตดังกล่าวก็เริ่มฟื้นตัวมากขึ้น

คุณสมบัติโดยทั่วไป

- เยาวชนอายุระหว่าง 18 30 ปี

- สนใจในแนวคิดเรื่องการสร้างสันติ การสื่อสาร และระบบนิเวศวิทยา

- มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสร้างภาพยนตร์

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้ดี

- ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องนำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติ

การรับสมัคร

ศึกษารายละเอียดและส่งใบสมัครไปยัง Korean National Commission for UNESCO โดยและดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ www.unesco.or.kr/en/

 © 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking