ข่าวการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนบวกสาม

Asean3

    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอาเซียนบวกสาม ณ อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนบวกสาม ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2556 โดยเชิญเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศอาเซียน รวมทั้ง จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ประเทศละ 5 คน และครูหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักเรียน 1 คน ส่วนประเทศไทยเป็นนักเรียน จำนวน 10 คน และครู 4 คน รวมทั้งนักศึกษาที่ทำหน้าที่อาสาสมัคร จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วัฒนธรรม และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน

    กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของเยาวชน การตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การปลูกฝั่งจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม การศึกษา ดูงานด้านการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่

    1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์เป็นวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ การตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
    2. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม สนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมของอาเซียน
    3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุนวิทยากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
    4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สนับสนุนวิทยาการและจัดการดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล
    5. หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สนับสนุนการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย
    6. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวนให้แก่ขบวนรถของคณะเยาวชนอาเซียนบวกสามระหว่างการศึกษาดูงาน
    7. สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จังหวัดชลบุรี สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการรับ-ส่งคณะเยาวชนกัมพูชาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และจัดเจ้าหน้าที่ประสานการศึกษาดูงานในพื้นที่

Asean3-3 Asean3-4

    จากการประเมินผลการโครงการฯ เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ มีความเห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลาย กระตุ้นจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองอาเซียนที่จะอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้อย่างสันติสุข และช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ส่วนวิทยากรมีความเห็นว่า เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีการเตรียมความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนมาดีพอสมควร สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม และผลจากการทดสอบความรู้ก่อนและหลังกิจกรรม ปรากฏว่าเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้น และคาดหวังที่จะนำความรู้จากกิจกรรมค่ายเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป อย่างไรก็ตามเห็นว่าเยาวชนไทยไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม รวมทั้งการนำเสนอ ในขณะที่เยาวชนจากประเทศอื่น ๆ มีความกล้าแสดงออกมากกว่า

Asean3-2


***************************
 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ตุลาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking