ปี

ที่

หลักสูตร

 

ระยะเวลา

 

จำนวนผู้เข้าร่วม

2553 SEAMEO INNOTECH Workshop to Develop a Teacher Toolkit on a Shared ASEAN Identity in Support of ASEAN Vision 2015   3-6 พ.ค.   1
  Regional Workshop on Integrating Education for Sustainable Development (ESD) Concepts in Southeast Asian Social Studies Secondary Education Curriculum   28-30 เม.ย.   1
  3 Regional Research Workshop on Quality Indicators of Multigrade Instruction in Southeast Asian Countries   21-24 เม.ย.   1
  4

Regional Education Forum on Literacy Policies and Practices in Southeast Asia  

  23-25 มี.ค.   2
  5 Blended Learning Course for School Leaders and Managers on Excellence in Developing and Managing Action Research for School Improvement    15-26 มี.ค.   1
   
       
2552 1 Designing and Developing a Competency-Based Flexible Learning Course and Materials for Southeast Asian Teachers of the 21st Century”   7-12 ธ.ค.   3
  2 PEACeXCELS Flexible Learning Course (เรียนออนไลน์)   3 พ.ย.52-26 ก.พ.53   3
  3 Promoting and Exercising a Culture of Peace and Respect for Multicultural Diversity for School Heads in Southeast Asia   1-14 ก.ค. (เรียนออนไลน์) 29 ก.ค.- 11 ส.ค. (ในชั้นเรียน) 9-30 ก.ย.(เรียนออนไลน์)   2
  4 Impact of Decentralization of Education Management to School Improvement and Success   19-21 พ.ค.   2
   
       
2551 1 Excellence in Creating Shared Responsibility for School Success   11-21 ม.ค.53 (เรียนออนไลน์) 2-13 ก.พ.(ในชั้นเรียน) 5-30 มี.ค. (เรียนออนไลน์)   1
  2 Excellence in Monitoring and Evaluating Standard-Based School Performance   10-24 ต.ค. (เรียนออนไลน์) 20 พ.ย.-3 ธ.ค..(ในชั้นเรียน)   2
  3 Excellence in School-Based Program and Project Planning and Development   25 มิ.ย.-8 ก.ค.   2
   
       
2550   Leading and Managing Change for Excellence in Schools   11-24 ก.ค.   2
             

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking