สรุปกิจกรรม/หลักสูตรฝึกอบรมที่ประเทศไทยส่งบุคลากรเข้าร่วมในศูนย์ภูมิภาค 

+ ศูนย์ INNOTECH ประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2550 - 2553
    จำนวนรวม 13 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมจากไทย จำนวนรวม 23 คน (สังกัด สพฐ. 15 คน สอศ. 2 คน สกศ. 1 คน สช. 3 คน และ กศน. 1 คน)
 
+ ศูนย์ VOCTECH ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ปี 2549 - 2553
   จำนวนรวม 28 หลักสูตร  ผู้เข้าร่วมจากไทย จำนวนรวม 53 คน (สังกัด สอศ. 28 คน และ สกอ. 25 คน)
 
+ ศูนย์ QITEP-Mathematics ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2552 - 2553
   จำนวนรวม 9 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมจากไทย จำนวนรวม 11 คน (สังกัด สพฐ. 8 คน สช. 2 คน และ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 1 คน)
 
+ ศูนย์ QITEP-Science ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2552 - 2553
   จำนวนรวม 12 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมจากไทย จำนวนรวม 12 คน (สังกัด สพฐ. 10 คน สช. 1 คน และ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 1 คน)

+ ศูนย์ QITEP-Languages ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2552 - 2553
    จำนวนรวม 10 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมจากไทย จำนวนรวม 24 คน (สังกัด สพฐ. 14 คน สช. 7 คน สอศ. 2 คน และร ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 1 คน)

+ ศูนย์ RECSAM ประเทศมาเลเซีย ปี 2549 - 2553
     จำนวนรวม 35 หลักสูตร ผู้เข้าร่วมจากไทย จำนวนรวม 57 คน (สังกัด สพฐ. 30 คน สช. 12 คน สกอ. 12 คน สำนักการศึกษา กทม. 1 คน และ กระทรวงมหาดไทย 2 คน)


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking