การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12–15 มีนาคม 2545 ที่ประชุมได้มีพิจารณาข้อเสนอของประเทศไทยที่เสนอให้มีโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Cooperation on Quality and Equity in Education : QEE) โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้ประกาศให้เงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวจากยอดเงินบริจาคเพิ่มเติมให้กับสำนักเลขาธิการซีมีโอ (Thailand’s Additional Contribution to SEAMEO Secretariat) เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกมีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาเพื่อความร่วมมือดังกล่าว

ในระหว่างการประชุม ประเทศไทยได้จัดนิทรรศการเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนของไทยได้เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมระดับภูมิภาคมากขึ้น เป็นการกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เห็นว่าหลักสูตรการเรียนการสอนมีส่วนสัมพันธ์กับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ เช่น โครงการพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน รวมทั้งเป็นการแสดงผลงานของเด็กไทยที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้วย นับเป็นการส่งเสริมขยายงานของซีมีโอให้เข้าถึงระดับรากหญ้า และเป็นการประชาสัมพันธ์งานขององค์การด้วย นอกจากนี้ ได้มีการจัดทัศนศึกษาโดยการแบ่งสายทัศนศึกษาให้มีความสอดคล้องกับเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเป็นข้อริเริ่มของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย และการเยี่ยมชมหน่วยงานที่ดำเนินงานสอดคล้องกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking