กลไกการดำเนินงานขององค์การซีมีโอในปัจจุบัน

องค์การซีมีโอมีหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้

1. สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Ministers of Education Council : SEAMEC)
สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสภาซีเมค ประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกทุกประเทศ โดยมีรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานสภา วาระคราวละ 1 ปี หมุนเวียนกันไป สภาจะมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในประเทศของตน สภาจะทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายขององค์การ พิจารณาอนุมัติโครงการตลอดจนงบประมาณการใช้จ่ายของสำนักเลขาธิการ ศูนย์และโครงการระดับภูมิภาคขององค์การ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่แต่งตั้งประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคและโครงการระดับภูมิภาค ทั้งนี้โดยหลักการการดำเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามมติที่ประชุมสภาซีเมค

2. องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat)
หรือสำนักเลขาธิการซีมีโอตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าสำนักงานซึ่งสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศสมาชิก ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอมีฐานะเป็นผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินงานต่างๆ ในนามองค์การ โดยปกติผู้อำนวยการจะมีวาระคราวละ 3 ปี (สามารถขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งได้ครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง) ต่อมาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของซีมี โอ ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการซีมีโอ และมีมติให้เสนอความคิดเห็นของที่ประชุมฯ เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอเป็นระยะเวลา 4 ปีที่ไม่สามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งได้อีก และให้มีการหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ โดยให้นำเสนอรูปแบบการหมุนเวียนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 33 พิจารณาจาก 2 แนวทางเลือก ประกอบด้วย 1) รูปแบบการหมุนเวียนยึดตามปัจจุบัน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย รวมทั้งประเทศสมาชิกซีมีโอตามลำดับตัวอักษร หรือ 2) การหมุนเวียนเป็นไปตามลำดับตัวอักษรของประเทศสมาชิก

ผู้อำนวยการจะมีรองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการและการตลาด และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสื่อสาร ช่วยดูแลสำนักงาน เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานกลางรับผิดชอบงานการบริหารขององค์การและบริหารงานตามนโยบายที่สภากำหนดไว้ จัดหาเงินทุนสำหรับดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์และโครงการระดับภูมิภาคของซีมีโอ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างซีมีโอและองค์การอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน จัดวางแผนและพิจารณาข้อเสนอของการจัดโครงการชั่วคราวต่างๆ ในระดับภูมิภาคเพื่อให้การดำเนินงานของซีมีโอมีการพัฒนาและตรงตามความต้องการของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 3) ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centers and Network)
ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมและดำเนินการวิจัย จัดการประชุมทางวิชาการ จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานและผลการวิจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านวิชาการและความรู้ความสามารถที่ประเทศสมาชิกจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ หากศูนย์หรือเครือข่ายระดับภูมิภาคตั้งอยู่ที่ประเทศใดประเทศนั้นจะต้องรับผิดชอบเรื่องอาคารสถานที่และงบดำเนินการ และเป็นผู้เสนอผู้แทนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หรือเลขาธิการเครือข่าย ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเพื่อทำหน้าที่ดูแลงานบริหารของศูนย์หรือเครือข่ายศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคจะมีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร (Governing Board) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก และมีผู้อำนวยการศูนย์หรือเลขาธิการเครือข่าย และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารของแต่ละศูนย์จะมีการประชุมประจำปี ปีละ 1 ครั้งคณะกรรมการบริหารจะมีหน้าที่พิจารณากำหนดแผนพัฒนาของศูนย์ ตรวจตรา และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์และเครือข่ายเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนา เพื่อที่จะนำเสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ และสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีศูนย์ระดับภูมิภาคซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะเรื่อง จำนวนทั้งสิ้น 19 ศูนย์ โดยมีสำนักงานตั้งกระจายอยู่ตามประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ มาเลเซีย (4 ศูนย์) อินโดนีเซีย (6 ศูนย์) ฟิลิปปินส์ (3 ศูนย์) บรูไนดารุสซาลาม (1 ศูนย์) พม่า (1ศูนย์) ไทย (3 ศูนย์) เวียดนาม (1 ศูนย์)

ศูนย์ภูมิภาคขององค์การซีมีโอมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรของภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านวิชาการและความรู้ความสามารถที่จะนำมาใช้พัฒนาประเทศสมาชิก และเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ เช่น การฝึกอบรม การทำวิจัยเพื่อการพัฒนา การจัดโครงการความร่วมมือ การจัดการประชุมทางวิชาการ จัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย และรายงานต่างๆ ศูนย์ภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 19 แห่ง สามารถจัดกลุ่มตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ดังนี้

1. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านพัฒนาการศึกษา (11 ศูนย์)
2. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม ( 2 ศูนย์)
3. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (4 ศูนย์)
4. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (2 ศูนย์)


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking