วิสัยทัศน์
 

องค์การซีมีโอได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่มีการขับเคลื่อนนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีการดำเนินงานอย่างมีพลวัตร และสามารถพึ่งพาตัวเอง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีระหว่างกันทางด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในภูมิภาค อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

   
  ภารกิจ
 

องค์การซีมีโอมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และสร้างความเป็นเอกภาพในระดับภูมิภาคในระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยการดำเนินการดังนี้

  1. การจัดตั้งเครือข่ายและความร่วมมือ ด้านการศึกษาในภูมิภาค
  2. การจัดเวทีการประชุมวิชาการสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
  3. การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
   
  วัตถุประสงค์
  1.ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ
  2. ส่งเสริมและร่วมมือกับประเทศสมาชิกในโครงการที่จะก่อประโยชน์ร่วมกันในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ตลอดจนช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว
  3. ถ่ายทอด เผยแพร่ และเพิ่มพูนความรู้
  4. พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
   
  เป้าหมาย
  1. องค์การซีมีโอมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์ภูมิภาคแห่งความเป็นเลิศที่มีมาตรฐานสากล
  2. จัดโครงการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการวิจัยและการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การวิเคราะห์เชิงนโยบาย และการประเมินผลภายใต้ขอบข่ายความเชี่ยวชาญ
ของซีมีโอ
  3. เสริมสร้างศักยภาพขององค์การเพื่อริเริ่มการดำเนินโครงการต่างๆ
  4. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของซีมีโอเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศสมาชิก
  5. ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมและพัฒนากลไกการดำเนินงาน และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
  6. ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกของซีมีโอและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  7. แสวงหาแหล่งสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในด้านการบริหารงบประมาณ
   
  ขอบข่ายความเชี่ยวชาญ
  1. คุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา
  2. สุขอนามัย และสาธารณสุข
  3. วัฒนธรรมและประเพณี
  4. ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ภาษา
  6. การลดปัญหาความยากจน
  7. การเกษตรและทรัพยากรทางธรรมชาติ

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking