การก่อตั้งและการพัฒนาขององค์การซีมีโอ

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2508 รัฐมนตรีศึกษาและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการวางแผนด้านเศรษฐกิจจากประเทศเอเชียได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมขององค์การยูเนสโกที่กรุงเทพฯ และในขณะนั้น หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ถือโอกาสเชิญรัฐมนตรีศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 5 ประเทศ คือ ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม มาประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือในระดับภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีศึกษาเหล่านั้นยังไม่แน่ใจว่าจะก่อตั้งองค์การในลักษณะใด แต่หากพิจารณาจากผลการประชุมในครั้งนั้น คำว่า Southeast Asian Ministers of Education Council (SEAMEC) หรือ ซีเมค ซึ่งมายถึงสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้ว รัฐมนตรีศึกษาจึงได้หารือร่วมกัน พร้อมทั้งได้เสนอแนะให้สถาบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางแห่งดำเนินโครงการระดับภูมิภาคโดยผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสนใจ เป็นที่น่าสังเกตว่าหลายสถาบันที่รัฐมนตรีศึกษาได้กล่าวถึงในโอกาสนั้น ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์และโครงการต่างๆ ของซีมีโอในช่วงต่อมา ซึ่งในปัจจุบันได้ให้บริการในระดับภูมิภาคแก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากการประชุมครั้งแรก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2508 ได้มีการจัดตั้งสำนักเลขาธิการชั่วคราว (Interim Secretariat) ขึ้นที่กองแผนงาน กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยโดยมี ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการชั่วคราว สำนักเลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมเสนอโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาค

ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 ที่กรุงมะนิลาในเดือนพฤศจิกายน 2509 นับว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาองค์การ เนื่องจากทั้ง 6 ประเทศได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ โดยใช้ชื่อว่าองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้มีการร่างกฎบัตรขึ้นและพร้อมที่จะลงนามในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งต่อไป และในระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่องค์การชั่วคราวซึ่งมาจากประเทศต่างๆ ได้จัดเตรียมแผนพัฒนาโครงการสำหรับศูนย์และโครงการต่างๆ ในระดับภูมิภาค สำนักเลขาธิการชั่วคราวได้ให้ความร่วมมือในการจัดสัมมนาระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดแผนพัฒนา นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมเสนอโครงการสำหรับศูนย์ระดับภูมิภาคและโครงการต่างๆ ดังนี้

1) สถาบันบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Regional Graduate School of Engineering of Southeast Asia)
2) ศูนย์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับเวชศาสตร์เขตร้อน
(Southeast Asian Regional Center for Tropical Medicine)
3) สถาบันระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในด้านการเกษตร
(Regional Institute for Graduate Study and Research in Agriculture)
4) สถาบันอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Institute of Higher Education)
5) ศูนย์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Regional Center for Education in Science and Mathematics)
6) ศูนย์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
(Regional English Language Center)
7) ศูนย์พัฒนาหนังสือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Book Development Center)
8) สถาบันระดับภูมิภาคเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
(Regional Institute of Educational Radio and Television)
9) การประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
(Instructional Materials Workshop)
10) การสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับ การวางแผนด้านการศึกษาและการประเมินกำลังคน ครั้งที่ 2
(The Second Southeast Asian Regional Manpower Assessment and Educational Planning Seminar)
 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking