ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Center for Archaeology and Fine Arts : SEAMEO SPAFA)

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการในเรื่องของบันทึกประวัติศาสตร์และประเพณีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการพัฒนาผู้สอน วิธีการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประเพณี มีการจัดสรรทุนฝึกอบรมแก่ประเทศสมาชิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543

ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯประเทศไทยโดยเริ่มดำเนินการในฐานะศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอเมื่อรัฐบาลไทยรับเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2530 ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการในฐานะโครงการมา 9 ปี การก่อตั้งศูนย์มาจากความคิดเดิมที่จะตั้งศูนย์วิจัยประยุกต์ด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ หรือ The Applied Research Center for Archaeology and Fine Arts (ARCAFA) ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ดีในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 10 ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี พ.ศ. 2518 แม้ว่าที่ประชุมจะเห็นชอบเรื่องการจัดตั้งศูนย์ก็ยังไม่สามารถจะดำเนินการได้ เพราะสถานการณ์สงครามในประเทศกัมพูชา ดังนั้นใน พ.ศ. 2521 องค์การจึงได้จัดตั้งโครงการโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (SEAMEO Project for
Archaeology and Fine Arts : SPAFA) อย่างเป็นทางการ และมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมเพียง 3 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ดำเนินการจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในภูมิภาค และต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอของประเทศสมาชิกในการที่จะเปลี่ยนจากโครงการเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคแต่ให้ใช้ชื่อย่อเหมือนเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

- เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการอนุรักษ์โบราณวัตถุและหลักฐานทางประวัติศาสตร์รวมทั้งศิลปะดั้งเดิม
- ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
- สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในสาขาโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ โดยร่วมใช้ทรัพยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมระดับภูมิภาค
- ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดโครงการความร่วมมือด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts
81/1 Sri Ayuthaya Road
Samsen, Theves
Bangkok 10300, THAILAND
Tel No: +66 (0) 2280 4022 to 9
Fax No: +66 (0) 2280 4030
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.seameo-spafa.org


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking