ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Center for History and Tradition : SEAMEO CHAT)


ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า เป็นศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอศูนย์ล่าสุดซึ่งรัฐบาลสหภาพพม่าได้เสนอขอก่อตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคทางด้านการศึกษาและประวัติศาสตร์ของซีมีโอ เมื่อปี พ.ศ. 2541 และที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 34 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว แต่ขอให้มีการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับศูนย์อื่นๆ ของซีมีโอ ดังนั้นสหภาพพม่าจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 4–6 สิงหาคม 2542 และได้ปรับชื่อใหม่เป็น “ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซีมีโอ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการในเรื่องของบันทึกประวัติศาสตร์และประเพณีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการพัฒนาผู้สอน วิธีการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประเพณีให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนวิชาด้านนี้ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและประเทศในภูมิภาค ตลอดจนกระตุ้นให้มีการศึกษาค้นคว้าและมีความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกภูมิภาค

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for History and Tradition
Pyay Road
Yangon 11041
UNION OF MYANMAR
Tel No: +95 (1) 515-180, 534-664
Fax No: +95 (1) 515-175
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.seameochat.org


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking