เครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข
(SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network : TROPMED)


เครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข: ทรอปเมด (SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network : TROPMED) ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานกลางของเครือข่ายระดับภูมิภาค 4 แห่ง ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย มีศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชากรในภูมิภาคนี้ให้ดีขึ้น ศึกษาและหาทางควบคุมโรคในเขตร้อน และจัดให้มีการค้นคว้าวิจัยและอบรมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข

เครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนทั้ง 4 แห่งประกอบด้วย
1. ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาศาสตร์ (SEAMEO TROPMED Regional Centre for Food and Nutrition - SEAMEO RECFON) ตั้งอยู่ที่อินโดนีเซีย มีความชำนาญเฉพาะด้านโภชนาการ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2510 ให้บริการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมหลัก ได้แก่ การฝึกอบรมในด้านโภชนาการชุมชน ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของอินโดนีเซีย การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น การฝึกอบรมการวิจัย และการเผยแพร่ข่าวสาร เช่น เอกสารวิชาการ ชุดการสอน การจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการและจดหมายข่าวต่างๆ ในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 32 ได้ให้การรับรองในหลักการเกี่ยวกับ ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงสถานะของ SEAMEO TROPMED RCCN (Regional Centre for Community Nutrition) เป็นศูนย์ระดับภูมิภาค (แยกจากเครือข่ายทรอปเมด) และเปลี่ยนชื่อของศูนย์จากชื่อ SEAMEO TROPMED RCCN เป็น SEAMEO Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON)

2. ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านพาราสิกวิทยาประยุกต์กีฏวิทยาการแพทย์ และจุลชีววิทยา (SEAMEO TROPMED Regional Centre for Microbiology, Parasitology and Entomology - SEAMEO TROPMED/ Malaysia) ตั้งอยู่ที่มาเลเซีย มีความชำนาญเฉพาะด้านจุลชีววิทยา พยาธิวิทยา และกีฏวิทยา

3. ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการสาธารณสุขและและชีวอนามัย (SEAMEO TROPMED Regional Centre for Public Health - SEAMEO TROPMED/ Philippines) ตั้งอยู่ที่ฟิลิปปินส์ มีความชำนาญทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์ชนบท

4. ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านเวชศาสตร์เขตร้อน คลินิกเวชศาสตร์เขตร้อน และกุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (SEAMEO TROPMED Regional Centre for General and Tropical Medicine, Tropical Pediatrics - SEAMEO TROPMED/ Thailand) ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย มีความชำนาญเฉพาะด้านเวชศาสตร์เขตร้อนทั่วไป


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking