ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture - SEAMEO SEARCA)
 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาและการค้นคว้าทางด้านเกษตรกรรม (เซียร์ก้า) เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการเกษตรขององค์การซีมีโอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2508 (1965) และผ่านความเห็นชอบจากสภาซีเมค ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2509 (1966) การดำเนินการของศูนย์เซียร์ก้าเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2512 (1969) หลังจากที่ได้ผู้แทนสภาซีเมค ศูนย์เซียร์ก้า รัฐบาลฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในข้อผูกพันด้านการเงินเป็นระยะเวลา 5 ปี

ศูนย์เซียร์ก้าจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเกษตรกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคนี้ โดยจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกการจัดการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยและการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาทางการเกษตรและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ที่เมืองลอส บานอส จัดการฝึกอบรมในด้านเกษตรกรรม สาขาต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ทางเกษตรกรรมจากประเทศสมาชิก จัดโครงการวิจัยปัญหาเกษตรกรรมของภูมิภาคนี้ทำโครงการทดลองเพื่อแสวงหาวิธีการที่จะนำความรู้และเทคนิคใหม่ทางการเกษตรไปส่งเสริมโครงการพัฒนาชนบท เช่น โครงการพัฒนาประมงของชุมชน (Integrated
Fisheries Community Development) โครงการพัฒนาชุมชนเกษตรกร (Farmer’s Community Development Programme) เป็นต้น นอกเหนือไปจากกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนและการวิจัยแล้ว ศูนย์ภูมิภาคนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมในเอเชียสำหรับเผยแพร่แก่บรรดาประเทศสมาชิก อีกด้วย

ภารกิจสำคัญของศูนย์เซียร์ก้า ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยผ่านการให้ทุนระดับปริญญาโท การทำวิจัยและการพัฒนา และการจัดการความรู้

 ศูนย์เซียร์ก้าได้กำหนดแผนระยะ 5 ปี ระยะที่ 9 (ปีงบประมาณ 2009/2010-2013/2014) เพื่อเผชิญสิ่งท้าทายในช่วงทศวรรษที่ 2 แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ประชาชนในภูมิภาคต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ อาทิ ความยากจนในชนบท และความปลอดภัยด้านอาหาร การใช้พลังงาน และราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเชื้อเพลิงการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ดังนั้น การจัดทำแผน 5 ปีข้างต้น จึงเป็นการเตรียมพร้อมในการสร้างผู้นำและพัฒนาสถาบันในภูมิภาคที่มีการตัดสินใจเชิงรุกและมีเหตุผล และดำเนินโครงการที่สนองตอบต่อสิ่งท้าทายในด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบทในภูมิภาค

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for Graduate Study and Research
in Agriculture
College, Los Baños Laguna 4031, PHILIPPINES
Tel No: +63 (49) 536-2284, 536-2287, 536-2290,
536-2380, 536-2576, 536-2365 to 7, 536-2317, 536-2283, 536-2477
Fax No: +63 (21) 536-7097, 536-2914, 536-7164, 536-2283
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.searca.org


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking