ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language - SEAMEO QITEP-Languages)


ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอของอินโดนีเซีย เป็นการดำเนินการที่พัฒนาจากการดำเนินการของศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษาบาฮาร์ซา (Center for Development and Empowerment of Language Educators and Educational Personnel : PPPPTK Bahasa) ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2540 เดิมเป็นศูนย์สำหรับการอบรมครูและบุคลากรด้านภาษาของอินโดนีเซีย (PPPG Bahasa) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ 2521 (1977) ปัจจุบัน ศูนย์ PPPPTK ตั้งอยู่ที่ Jaran Gardu Srengseng Sawah, Jagakarsa, South Jakarta อินโดนีเซียให้การอบรมและพัฒนาครูสอนภาษาบาฮาซาร์ อินโดนีเซียในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ High Scool นอกจากนี้ ยังเป็นสถาบันภาษาที่ให้บริการความรู้ด้านภาษาอังกฤษภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอารบิกในโรงเรียนอิสลามศึกษา รวมทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาแมนดาริน ขอบข่ายการดำเนินการของศูนย์ PPPPTK ประกอบด้วย

1. การให้ความรู้และฝึกอบรมแก่นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์และบุคลากรการศึกษา
2. วิเคราะห์มาตรฐานสมรรถนะของครูสอนภาษา
3. วิเคราะห์มาตรฐานในการประเมินการเรียนรู้ด้านภาษา
4. พัฒนาเนื้อหาสำหรับการจัดการศึกษาทางไกล
5. วิเคราะห์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา
6. ดำเนินการในฐานะเป็นสถาบันด้านการวิจัยสำหรับการศึกษาด้านภาษา
7. วางแผนการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรการศึกษา
8. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้านภาษา
9. ศูนย์เพื่อการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานสื่อด้านภาษา
10. หลักสูตรการสอนภาษา เพื่อสนองความต้องการของประเทศอินโดนีเซียและสมาชิกซีมีโอ (อินโดนีเซีย/มาเลย์, แมนดาริน, ญี่ปุ่น อารบิก อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน) หลักสูตรการใช้ภาษาอินโดนีเซีย/มาเลย์สำหรับชาวต่างประเทศให้แก่ครู/นักการศึกษา

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and
Education Personnel in Language
Jalan Gardu, Srengseng Sawah
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
INDONESIA
Tel No: +62 (21) 7888 4106; 7888 4140; 7888 4142
Fax No: +62 (22) 7888 4073


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking