ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาแบบเปิดของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Open Learning Center : SEAMOLEC)


ศูนย์ซีมีโอ ซีโมเล็ค ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้เสนอที่จะรับเป็นเจ้าภาพศูนย์ต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอเมื่อปี พ.ศ. 2538 และต่อมาที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว และศูนย์ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีในด้านการศึกษาแบบเปิดและทางไกล ด้วยการชี้แนะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ

+ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเสริมสร้างการศึกษาแบบเปิดและการศึกษาทางไกลเพื่อเสริมการศึกษาในห้องเรียน
+ ช่วยเหลือประเทศสมาชิกกำหนด พัฒนา ประเมินผล ส่งเสริม ปรับปรุงและขยายบริการเพื่อสนับสนุนการเข้าเรียนและลดอัตราการลาออกกลางคัน และเพิ่มจำนวนผู้จบการศึกษาที่มีคุณภาพให้มากขึ้น

ที่อยู่ติดต่อ
Kompleks Universitas Terbuka
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe,
Pamulang 15418 PO Box 59/CPA,
Ciputat, Jakarta INDONESIA
Phone: (62-21) 7422184, Fax: (62-21) 7422276
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website:www.seamolec.org


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking