ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านด้านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
(SEAMEO Regional Centre for Vocational and Technical Education - SEAMEO VOCTECH)


ศูนย์ซีมีโอ โวคเทค ตั้งอยู่ที่กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ตามความเห็นชอบของที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 23 เมื่อ พ.ศ. 2531 ที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคและอาชีวศึกษา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาจากประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และให้นำผลการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 24 และคณะผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประเทศสมาชิก โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการสำรวจความต้องการประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักเลขาธิการซีมีโอและผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อทำงานร่วมกับคณะที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์อีกด้วย ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเทคนิคและอาชีวศึกษา และจากข้อเสนอแนะดังกล่าว รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามได้แสดงความยินดีที่จะสนับสนุนและร่วมมือในด้านผู้เชี่ยวชาญข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาแก่ศูนย์ดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัย และเป็นศูนย์กลางข้อมูล ทั้งนี้ศูนย์จะทำหน้าที่เป็น “แกนกลาง”ทำการฝึกอบรม วิจัยข้อมูลต่างๆ และจะได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันระดับชาติอื่นๆในด้านการฝึกอบรมและทำวิจัย

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for Vocational and Technical Education
Jalan Pasar Baharu
Gadong BE 1318
BRUNEI DARUSSALAM
Tel No: +673 244-7992 Fax No: +673 244-7955
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.voctech.org.bn

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking