ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการฝึกอบรม
(SEAMEO Regional Training Centre - SEAMEO RETRAC)


ศูนย์ซีมีโอ รีแทรค ตั้งอยู่ที่นครโฮจิมินห์ ซิตี้ ประเทศเวียดนาม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 และต่อมาปี พ.ศ. 2542 สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 34 ได้เห็นชอบให้ศูนย์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเรื่องการจัดการด้านการศึกษา มีวัตถุประสงค์ คือ ช่วยเหลือประเทศสมาชิกกำหนดปัญหาในด้านการจัดการศึกษา และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการวิจัย ฝึกอบรมการให้คำปรึกษา การเผยแพร่ข้อมูลและการสร้างเครือข่าย โดยมีหน้าที่ ดังนี้

+ จัดหลักสูตรอบรม ประชุมปฏิบัติการ และการประชุมต่างๆ
+ ดำเนินการวิจัย ให้คำปรึกษา พัฒนาโครงการ และดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
+ ให้บริการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยการจัดการประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนนักเรียน
+ ร่วมมือกับองค์การระดับท้องถิ่นและนานาชาติในการส่งเสริมบทบาทของศูนย์สาขาการฝึกอบรม
+ การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์
+ การปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในเชิงประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการ
+ ศูนย์การเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
+ การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Training Centre
35 Le Thanh Ton Street, District 1
Ho Chi Minh City
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Tel No:+84 (8) 3824 5617 to 8, 3823 2714 Fax No: +84 (8) 3823 2175
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website:www.vnseameo.org


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking