ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา
(SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development –SEAMEO RIHED)

ศูนย์ซีมีโอ ไรเฮด ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เดิมเป็นศูนย์ที่ยูเนสโกและสมาพันธ์นานาชาติของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันริเริ่มขึ้นด้วยความร่วมมือจากกองทุนฟอร์ด เมื่อ พ.ศ. 2502 และได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2513 โดยประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา สปป. ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม หลังจากนั้น กิจกรรมของศูนย์ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากสมาชิกบางประเทศไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ได้ ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 คณะกรรมการบริหารของศูนย์ได้เสนอที่จะให้ศูนย์อยู่ภายใต้กรอบงานขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งสำนักงานชั่วคราวที่กรุงเทพฯ

ต่อมารัฐบาลไทยได้รับเป็นเจ้าภาพศูนย์ในฐานะศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 และได้เริ่มดำเนินแผนพัฒนาชั่วคราว ระหว่างปี พ.ศ. 2537–2540 และรัฐบาลไทยและสำนักเลขาธิการซีมีโอได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยมีสาระเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไทยโดยทบวงมหาวิทยาลัยยอมรับสถานภาพของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาของซีมีโอ และเห็นชอบรับเป็นเจ้าภาพศูนย์ดังกล่าวโดยสำนักเลขาธิการรับผิดชอบในการหาแหล่งทุนพิเศษเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ และศูนย์ได้เริ่มแผนพัฒนาระยะ 5 ปี แผนที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

+ เพื่อให้การช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านอุดมศึกษา โดยเน้นเรื่องกระบวนการด้านนโยบายและการวางแผน ระบบการบริหารและการจัดการ โดยการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยที่เน้นนโยบาย
+ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ระดับภูมิภาคและศูนย์ข้อมูลด้านอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลและผลการวิจัยในด้านการวางแผนและการจัดการด้านอุดมศึกษา
+ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการจัดตั้งเครือข่ายระหว่างสถาบัน และเพื่อช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค

ปัจจุบัน การดำเนินการของศูนย์ไรเฮด ที่สำคัญได้แก่ โครงการ “A Structured Framework for Regional Integration in Higher Education in Southeast Asia : The Road towards a Common Space” ในการจัดตั้งเครือข่ายการประกันคุณภาพอาเซียน และส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนในภูมิภาค โดยขณะนี้ มีการดำเนินการร่วมกับมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ประเทศไทยในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการประสานความร่วมมือในด้านการอุดมศึกษา

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development
5th Floor, Commission on Higher Education Building
328 Sri Ayutthaya Road
Rajathevee, Bangkok 10400, THAILAND
Tel No: +66 (0) 2644 9856 to 63, 2644 5418 Fax No: +66 (0) 2644 5421
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.rihed.seameo.org


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking