ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านภาษา
(SEAMEO Regional Language Centre - SEAMEO RELC)


ศูนย์ซีมีโอ เรลค์ ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นตามมติของสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2509 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ แนวคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งได้มีการก่อตั้งศูนย์และเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2511 เพื่อปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบเร่งรัด และหลักสูตรที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกได้ ตลอดจนดำเนินการวิจัย ผลิตสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและตามปัญหาของภูมิภาค โดยมีหน้าที่ดังนี้

+ จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงสำหรับผู้บริหาร ครู นักวิชาการศึกษา นักวางแผน การวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ผู้ทดสอบ ผู้ประเมินผล และบุคลากรระดับสูงอื่นๆ ในการวางแผนและจัดโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
+ จัดโครงการศึกษาต่อในระดับสูง เช่น ระดับปริญญาโท และเอก
+ ดำเนินการและส่งเสริมการวิจัย และเผยแพร่ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิก
+ เก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ภายในภูมิภาค และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยในภูมิภาค
+ ช่วยส่งเสริมการสอน การวางแผน การพัฒนาโครงการภาษา และสิ่งอำนวยความสะดวกของประเทศสมาชิกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยจัดบริการให้คำแนะนำและคำปรึกษา

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Language Centre 30 Orange Grove Road
Singapore 258352
REPUBLIC OF SINGAPORE
Tel No: +65 6885-7888
Fax No: +65 6734-2753
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.relc.org.sg


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking