ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics – SEAMEO RECSAM)


ศูนย์ซีมีโอ เรคแซม ตั้งอยู่ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2510 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันระดับชาติที่มีอยู่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 7 ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เดือนมกราคม ปี 2515 ได้ให้ความเห็นชอบและรับรองกฎข้อบังคับ (enabling instrument) ของศูนย์ ต่อมาศูนย์ได้ขยายขอบเขตโครงการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเทคนิคและอาชีวศึกษา รวมทั้งการศึกษาเทคโนโลยีโดยมีหน้าที่ ดังนี้

+ พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผลในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้รู้จักใช้วิธีการใหม่
+ พัฒนาการศึกษาเฉพาะเรื่องและสื่อการเรียนการสอน
+ พัฒนาเทคนิคการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research)
+ พัฒนาเทคนิคง่ายๆสำหรับการผลิตอุปกรณ์ที่มีความสามารถใช้ได้ทันที
+ พัฒนาต้นแบบในการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือการเรียนการสอนที่มีราคาต่ำ
+ ตรวจสอบการวิจัยเกี่ยวกับสื่อ วิธีการเรียนการสอน และหลักสูตร
+ ส่งเสริมความพยายามในการพัฒนาหลักสูตร
+ เก็บรวบรวมข้อมูลและทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภูมิภาค
+ จัดการและดำเนินการสัมมนา ประชุมทางวิชาการ และประชุมปฏิบัติการ
+ ให้คำปรึกษาและให้บริการพิเศษแก่ประเทศสมาชิกตามความต้องการ ประสานงานและร่วมมือกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยฝึกหัดครู สถาบันและองค์การต่างๆ ทั้งภายในและนอกภูมิภาค

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics
Jalan Sultan Azlan Shah
11700 Gelugor, Penang
MALAYSIA
Tel No: +60 (4) 652 2700 Fax No: +60 (4) 652 2737
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website:www.recsam.edu.my


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking