ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology - SEAMEO INNOTECH)

ศูนย์ซีมีโอ อินโนเทค ตั้งอยู่ที่เมืองเกซอนซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการศึกษา โดยที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ เมื่อ พ.ศ. 2511 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวที่ประเทศเวียดนาม โดยมีระยะปฏิบัติการชั่วคราว ระหว่างปี พ.ศ. 2513–2519 ภายหลังจากสถานการณ์วุ่นวายทางการเมืองในเวียดนาม ได้มีการย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่กรุงเทพฯ และได้ย้ายไปที่สิงคโปร์ ไซ่ง่อน และกลับมาที่กรุงเทพฯ และในที่สุดได้ย้ายที่ทำการถาวรมาอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางด้านการศึกษาในภูมิภาค และช่วยเหลือประเทศสมาชิกของซีมีโอในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยส่งเสริมนวัตกรรมพัฒนาวิธีการแก้ไขรูปแบบ และสำรวจการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาที่มีอยู่ตามความเหมาะสม โดยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนี้

+ สร้างและพัฒนาแนวทางใหม่ๆที่จะนำไปสู่การศึกษาโดยจะต้องมีความเหมาะสมกับประเทศ สมาชิกของซีมีโอด้วย
+ ส่งเสริมดำเนินการวิจัยและการทดสอบเกี่ยวกับปัญหาที่มีร่วมกันภายในภูมิภาค
+ ฝึกอบรมบุคลากรสำหรับประเทศสมาชิกเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประชุมปฏิบัติการ สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ

ความชำนาญการหลักของศูนย์อินโนเทค
+ การวางแผนการศึกษาและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
+ การจัดการความเปลี่ยนแปลง
+ ผู้นำด้านการสอนและการให้คำแนะนำ
+ การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนและหลักสูตร
+ การเสริมสร้างศักยภาพประชาชนเพื่อการพัฒนา
+ การจัดระบบการบริการการศึกษาทางเลือก
+ การพัฒนาชุมชนและการเรียนรู้
+ วิธีการเรียนการสอนและยุทธศาสตร์

หลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์อินโนเทค ประกอบด้วย
+ การจัดการด้านการศึกษา เน้นการนำนวัตกรรม การจัดการที่มีประสิทธิภาพและยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำมาใช้ เพื่อพัฒนานักการศึกษาให้ได้รับความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
+ หลักสูตรและการสอน เน้นกระบวนการพัฒนา การจัดทำและประเมินผลหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งเนื้อหา เทคนิคด้านการสอน เทคโนโลยี และองค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนและการสอน
+ งานวิจัยและและประเมินผล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย และการจัดการด้านการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ
+ เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบต่างๆ การแสวงหาวิธีการในการรังสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology
Commonwealth Avenue
P O Box 207, UP Diliman, Quezon City 1101 PHILIPPINES
Tel No: +63 (2) 924-7681 to 4, 928-7348, 927-3017
Fax No: +63 (2) 921-0224, 928-7694, 928-7650
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website: www.seameo-innotech.org 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking