ศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมและดำเนินการวิจัย จัดการประชุมทางวิชาการ จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานและผลการวิจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านวิชาการและความรู้ความสามารถที่ประเทศสมาชิกจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ หากศูนย์หรือเครือข่ายระดับภูมิภาคตั้งอยู่ที่ประเทศใดประเทศนั้นจะต้องรับผิดชอบเรื่องอาคารสถานที่และงบดำเนินการ และเป็นผู้เสนอผู้แทนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หรือเลขาธิการเครือข่าย ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเพื่อทำหน้าที่ดูแลงานบริหารของศูนย์หรือเครือข่ายศูนย์และเครือข่ายระดับภูมิภาคจะมีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร (Governing Board) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก และมีผู้อำนวยการศูนย์หรือเลขาธิการเครือข่าย และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารของแต่ละศูนย์จะมีการประชุมประจำปี ปีละ 1 ครั้งคณะกรรมการบริหารจะมีหน้าที่พิจารณากำหนดแผนพัฒนาของศูนย์ ตรวจตรา และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์และเครือข่ายเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนา เพื่อที่จะนำเสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ และสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีศูนย์ระดับภูมิภาคซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะเรื่อง จำนวนทั้งสิ้น 19 ศูนย์ โดยมีสำนักงานตั้งกระจายอยู่ตามประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ มาเลเซีย (4 ศูนย์) อินโดนีเซีย (6 ศูนย์) ฟิลิปปินส์ (3 ศูนย์) บรูไนดารุสซาลาม (1 ศูนย์) พม่า (1ศูนย์) ไทย (3 ศูนย์) เวียดนาม (1 ศูนย์)

ศูนย์ภูมิภาคขององค์การซีมีโอมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรของภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านวิชาการและความรู้ความสามารถที่จะนำมาใช้พัฒนาประเทศสมาชิก และเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ เช่น การฝึกอบรม การทำวิจัยเพื่อการพัฒนา การจัดโครงการความร่วมมือ การจัดการประชุมทางวิชาการ จัดพิมพ์เอกสารงานวิจัย และรายงานต่างๆ ศูนย์ภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 19 แห่ง สามารถจัดกลุ่มตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ดังนี้

1. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านพัฒนาการศึกษา (11 ศูนย์)
2. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม ( 2 ศูนย์)
3. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (4 ศูนย์)
4. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (2 ศูนย์)

 

 

ศูนย์ภูมิภาค

ชื่อภาษาอังกฤษ

ประเทศที่ตั้ง

เว็บไซต์ 

1. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านพัฒนาการศึกษา      
bullet_news_libraliesศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology - SEAMEO INNOTECH ฟิลิปปินส์  innotech1_44_x_45 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SEAMEO Regional Centre for Education in Science and Mathematics – SEAMEO RECSAM มาเลเซีย  recsam_45_x_36 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านภาษา SEAMEO Regional Language Centre - SEAMEO RELC
สิงคโปร์ 
relc_45_x_36 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development –SEAMEO RIHED ไทย  rihed_45_x_44 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านด้านเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา SEAMEO Regional Centre for Vocational and Technical Education - SEAMEO VOCTECH บรูไนดารุสซาลาม  voctech_43_x_45 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการฝึกอบรม SEAMEO Regional Training Centre - SEAMEO RETRAC เวียดนาม  retrac_45_x_45
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาแบบเปิดของซีมีโอ SEAMEO Regional Open Learning Center : SEAMEO SEAMOLEC อินโดนีเซีย  seamolec_45_x_52 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ SEAMEO Center for Quality Improvement of Teachers and Educational Personnel  in Science - SEAMEO QITEP Science
อินโดนีเซีย
 
qitep-science_45_x_42 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics - SEAMEO QITEP Mathematics
อินโดนีเซีย
 
qitep-maths_45_x_42 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ   SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language - SEAMEO QITEP Languages อินโดนีเซีย  qitep-language_45_x_42 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการศึกษาพิเศษ  SEAMEO Regional Centre for Special Education มาเลเซีย  อยู่ระหว่างการจัดตั้ง 

     
2. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม      
bullet_news_libraliesศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ  SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture - SEAMEO SEARCA ฟิลิปปินส์  searca_45_x_44 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านชีววิทยาเขตร้อน และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  SEAMEO Regional Centre for Tropical and Biology – SEAMEO BIOTROP อินโดนีเซีย  biotrop_45_x_42.jpg 

 
     
3. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านสาธารณสุขและสุขภาพ      
bullet_news_libraliesเครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข : ทรอปเมด SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network : SEAMEO TROPMED
ไทย 
tropmed_45_x_45 
  - ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาศาสตร์ SEAMEO TROPMED Regional Centre for Food and Nutrition - SEAMEO RECFON  อินโดนีเซีย  tropmed_45_x_45 
  - ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านพาราสิกวิทยาประยุกต์กีฏวิทยาการแพทย์ และจุลชีววิทยา SEAMEO TROPMED Regional Centre for Microbiology, Parasitology and Entomology - SEAMEO TROPMED/ Malaysia มาเลเซีย tropmed_45_x_45 
  - ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการสาธารณสุขและและชีวอนามัย SEAMEOTROPMED Regional Centre for Public Health - SEAMEO TROPMED/ Philippines ฟิลิปปินส์ tropmed_45_x_45 
  - ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านเวชศาสตร์เขตร้อน คลินิกเวชศาสตร์เขตร้อน และกุมารเวชศาสตร์เขตร้อน  SEAMEO TROPMED Regional Centre for General and Tropical Medicine, Tropical Pediatrics - SEAMEO TROPMED/ Thailand ไทย tropmed_45_x_45 

 
     
4. ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของซีมีโอด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์      
bullet_news_libraliesศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซีมีโอ SEAMEO Regional Center for History and Tradition : SEAMEO CHAT   พม่า chat_42_x_45 
 
   
bullet_news_libraliesศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ SEAMEO Regional Center for Archaeology and Fine Arts : SEAMEO SPAFA ไทย spafa_45_x_18 
       

 

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking