โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในชนบท (Development of more community-based Community Learning Centres (CLCs) in rural areas) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก

ความคืบหน้าของโครงการ

ประเทศไทยได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในชนบทภายใต้การดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในระหว่างสมาชิกของซีมีโอ

การดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรม 2  กิจกรรม  กิจกรรมแรก ได้แก่ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในประเทศสมาชิกของซีมีโอ อาทิ การกำหนดรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนครู และรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กิจกรรมที่สองได้แก่การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในประเทศสมาชิกซีมีโอ


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking