การเสริมสร้างการสอนแบบผสมผสานหลายระดับ สปป ลาว เป็นเจ้าภาพ

ความคืบหน้าของโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการของสปป. ลาว เสนอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมแนวคิด รูปแบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการสอนแบบผสมผสานหลายระดับ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบผสมผสานหลายระดับในพื้นที่ชนพื้นเมืองในชนบทของประเทศ  โดยกำหนดจัดในช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม หรือภายหลังเดือนกันยายน 2553

 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาระดับสูงจากหน่วยงานการศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการสอนแบบผสมผสานหลายระดับ หรือการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทจากหน่วยงานเดียวกัน


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking