การจัดการศึกษาก่อนระบบวัยเรียน ประเทศบูรไน ดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพหลัก

ความคืบหน้าของโครงการ
บรูไน ดารุสซาลามเสนอยุทธศาสตร์ 8 ประการในการส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนเพื่อปวงชน ประกอบด้วยการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ การศึกษาดูงานที่ฟิลิปปินส์เพื่อดูกลไกการดำเนินงานและมาตรฐานระดับชาติในการเสริมสร้างศักยภาพมาตรฐานการศึกษาก่อนวัยเรียน การพัฒนาความพร้อมด้านศักยภาพของโรงเรียนระดับภูมิภาค การจัดทำมาตรฐานการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การจัดตั้งโรงเรียนก่อนประถมศึกษาในชนบท การให้เด็กได้รับการศึกษาก่อนระบบโรงเรียน การประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการศึกษาก่อนระบบโรงเรียนในระดับภูมิภาค


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking