การจัดระบบการติดตามนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันและประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพหลัก
 
ความคืบหน้าของโครงการ
ประเทศฟิลิปปินส์จะจัดทำระบบโรงเรียนเป็นฐานเพื่อประเมินผลและช่วยเหลือปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยอิงการดำเนินการจากระบบโรงเรียนเพื่อนเด็กของยูนิเซฟ ฟิลิปปินส์ซึ่งดำเนินการโดยกรมการศึกษาของฟิลิปปินส์ ยุทธศาสตร์การดำเนินการประกอบด้วยการวางแผนระบบในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 4 ประเทศ การเริ่มต้นโครงการทดลอง การประเมินผลโครงการ การพัฒนาระบบในประเทศสมาชิกซีมีโอ การพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการ และการพัฒนาศักยภาพ ประเทศที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่าและประเทศไทย โดยมีองค์การยูเนสโก ซีมีโอ อาเซียน ยูนิเซฟ และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมในการดำเนินการ


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking