โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของน้ำสะอาดสำหรับมนุษย์ การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลที่ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการนี้มุ่งผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายในการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ การพัฒนาคุณภาพของน้ำสะอาด และการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี โดยเมื่อปี 2548 สำนักเลขาธิการซีมีโอได้จัดประชุมวางแผนในเรื่องนี้ เพื่อระดมความคิดในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและบูรณาการค่านิยมของมนุษย์ จริยธรรมการใช้น้ำไว้ในหลักสูตร โดยมีการขอรับความร่วมมือจากสมาชิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมคุณค่าในการใช้น้ำสะอาด การพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี การศึกษาด้านสาธารณสุข / สุขอนามัยในโรงเรียนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการใช้ประโยชน์จากน้ำ (Consultative Workshop on Values-Based Water Education) เมื่อเดือนธันวาคม 2546 ที่ได้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การซีมีโอ โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ หรือ UN HABITAT และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ซึ่งผลจากการหารือดังกล่าวนำไปสู่การจัดทำปฏิญญาThe Ministerial Declaration on Value-based Water Education ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาซีเมคระหว่างการประชุมสภาซีเมคที่บรูไนดารุสซาลามในเดือนมีนาคม 2547

ต่อมาในเดือนกันยายน 2548 ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างองค์การซีมีโอและ UN HABITAT เพื่อร่วมกันส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประโยชน์ การสุขาภิบาล และการศึกษาด้านระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการให้ความรู้เรื่องค่านิยมด้านจริยธรรมในการใช้น้ำให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทรัพยากรน้ำสำหรับชุมชนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษในเรื่องน้ำและสุขอนามัย โครงการฯ ได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1) การพัฒนาและการทดสอบภาคสนามเพื่อประเมินข้อมูลเรื่องน้ำและสุขอนามัย (Development and Field Testing of the Water and Sanitation Assessment Protocol) และ 2) การบูรณาการการทดลองนำร่องในการศึกษาด้านน้ำและสุขอนามัยในโรงเรียนของสมาชิกซีมีโอที่ได้รับการคัดเลือก (Integration of HVWHSE into Primary and Secondary School Lessons) โดยขั้นแรกจะสำรวจรายการอุปกรณ์ / เครื่องมือด้านน้ำดื่ม / น้ำใช้ และด้านสุขอนามัยภายในโรงเรียนด้วยแบบสำรวจ “WATSON” เพื่อนำไปศึกษา และวิเคราะห์ และนำผลที่ได้มาพัฒนา / สร้างจริยธรรมการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า และสุขอนามัยในโรงเรียนสมาชิกของโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของซีมีโอ (QEE) ต่อไป

โครงการฯ เริ่มต้นดำเนินการระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 2548-2551 โดย UN HABITAT สนับสนุนด้านเทคนิคและการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินการที่ตั้งไว้ ต่อมา สำนักเลขาธิการซีมีโอ และ UN HABITAT ได้ร่วมมือกันศึกษาการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเริ่มต้นโครงการะยะที่ 2 (ปี 2554-2556)


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking