โครงการ “ภาษาแม่เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยุทธศาสตร์และการสนับสนุน”

โครงการ “ภาษาแม่เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยุทธศาสตร์และการสนับสนุน” (Mother Tongue as Bridge Language of Instruction in Southeast Asian Countries : Policy, Strategies and Advocacy) เริ่มดำเนินการโดยสำนักเลขาธิการซีมีโอเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลก วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การศึกษาแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านภาษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงลดปัญหาการเรียนซ้ำชั้นและการเลิกเรียนกลางคันและปรับปรุงผลการเรียน ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการได้แก่การจัดพิมพ์ชุดนโยบายด้านภาษา และกรณีศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการดำเนินโครงการทำให้ได้รูปแบบการดำเนินการในการใช้ภาษาแม่เป็นสื่อในการสอนภาษา

โครงการนี้ เริ่มต้นดำเนินการระยะแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 จนถึงปี 2552 โครงการระยะแรกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการรวบรวมนโยบายของประเทศต่างๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ภาษาแม่ในการเรียนการสอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกซีมีโอ ศูนย์ระดับภูมิภาคซีมีโอ ผู้แทนภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งผลความสำเร็จดังกล่าวได้รายงานต่อที่ประชุม สภาซีเมคครั้งที่ 43 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ดังนี้

1. การดำเนินโครงการฯ ควรมีการดำเนินการมากกว่าการปรึกษาหารือและการให้ข้อแนะนำเชิงนโยบาย แต่ควรมุ่งเน้นในเรื่องกระบวนการดำเนินการ การกำหนดยุทธศาสตร์และกระบวนการดำเนินการ
2. ควรมีการกำหนดรูปแบบการใช้ภาษาแม่ในการเป็นสื่อการสอน โดยขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในการทำกรณีศึกษาและการพิจารณาในเชิงนโยบาย

ต่อมาสำนักเลขาธิการซีมีโอได้จัดทำข้อเสนอดังกล่าวต่อธนาคารโลกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 โดยธนาคารโลกตกลงที่จะสนับสนุนเงินจำนวน US$ 300,000 เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมในปี 2553 ให้แก่ประเทศสมาชิกซีมีโอ สำนักเลขาธิการซีมีโอเป็นผู้ประสานการดำเนินการ โดยมีศูนย์ซีมีโอ QTEP ด้านภาษา ที่กรุงจาการ์ต้า เป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งศูนย์อินโนเทค และสปาฟา ทั้งนี้เครือข่ายหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชน เช่นยูเนสโก ยูนิเซฟ และคณะทำงานการศึกษาด้านพหุภาษาในเอเชียจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิค กิจกรรมดำเนินการประกอบด้วย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมระดับภูมิภาคเพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผน การสนับสนุน การดำเนินการและการประเมินผล Mother tongue-based MLE programmes

ในระหว่างการประชุมสภาซีเมคครั้งที่ 45 ที่ประชุมได้เห็นชอบในการสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินการภาษาแม่ ในปี 2553 โดยประเทศสมาชิกซีมีโอมีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านภาษาในประเทศดังกล่าว ดังนั้น ในปี 2553 สำนักเลขาธิการซีมีโอได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติอินโดนีเซียและศูนย์ซีมีโอ QITEP ด้านภาษาที่จาการ์ต้า ในการจัดทำข้อเสนอในการกำหนดรูปแบบที่ดีในการใช้ภาษาแม่ในฐานะเป็นสื่อการสอนในอินโดนีเซีย โดยมียูเนสโก ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการจัดทำข้อเสนอดังกล่าว ต่อมาประเทศมาเลเซียได้จัดทำข้อเสนอเรื่อง “Using Mother Tongue in Teaching and Learning in Indonesian Classrooms” เพื่อใช้ภาษาแม่ใน 4 จังหวัดของอินโดนีเซีย โดยใช้รูปแบบชุดภาษาปัตตานี-มาเลย์-ไทย


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking