โครงการความร่วมมือระดับคุณภาพว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา ของซีมีโอ (QEE)

ประเทศไทยได้เสนอโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคว่าด้วยคุณภาพและความเสมอภาคของซีมีโอ และได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ 37 ปี 2545 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจุดเน้นที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ด้านการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและวิธีการมีส่วนร่วมของบุคลากร เนื้อหาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน ความสามารถของครูและระบบตอบแทน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เครือข่ายในประเทศสมาชิกของซีมีโอ ได้ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา

ในส่วนของประเทศไทย มีสถานศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายระดับชาติ จำนวน 315 แห่ง ได้มีการจัดสัมมนาและประชุมปฏิบัติการหลายครั้ง ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค โดยเมื่อปี 2546 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาในระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้แทนโรงเรียนเครือข่ายของประเทศสมาชิกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นับได้ว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง สำหรับประเทศสมาชิกอื่น เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ก็ได้ไปขยายผลเช่นกัน

เมื่อปี 2550 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมระดับภูมิภาคเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ขึ้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเวทีให้สถานศึกษาในประเทศสมาชิกซีมีโอที่เป็นเครือข่ายโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินโครงการความร่วมมือว่าด้วยความเสมอภาคและคุณภาพทางการศึกษาขององค์การซีมีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ในวาระที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซีเมค ครั้งที่ 44 ในปี 2552 กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพจัด SEAMEO QEE Regional Congress and Exhibition ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2552 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้แทนประเทศสมาชิกซีมีโอร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา มีผูเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 205 คน ทั้งนี้ มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของประเทศสมาชิก การประชุมกลุ่มย่อย และจัดนิทรรศการตามหลักการของ QEE ด้วย


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking