โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Community Involve Programme)

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดให้มีโครงการการมีส่วนร่วมในชุมชน (SEAMEO Community Involve Programme) ขึ้น เมื่อปี 2539 โดยการคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนเหล่านั้น สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน การช่วยเหลือขององค์การซีมีโอต่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการดังกล่าวอาจกระทำได้ในหลายลักษณะ เช่น ขอให้ศูนย์ต่างๆ ในความดูแลขององค์การซีมีโอ เป็นต้นว่า ศูนย์เรคแซม (ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ศูนย์ทรอปเมด (ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข) ศูนย์ไรเฮด (ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา) และศูนย์อื่นๆ ช่วยสนับสนุนในเรื่องทุนและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของโรงเรียน ให้คำแนะนำ ปรับปรุงความพร้อม ความสามารถของนักเรียนโดยเน้นเรื่องสุขภาพ จัดหาหนังสือและอุปกรณ์ให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมให้การฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตแก่บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งการให้ความช่วยเหลือขององค์การซีมีโอในลักษณะนี้ เป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมขีดความสามารถของครู การพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความทันสมัยพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาของเด็ก

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาครู ทักษะของครูในการพัฒนาการเรียนของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูใหญ่ในการจัดการโรงเรียน
3. ปรับปรุงให้อุปกรณ์การเรียนมีความทันสมัยมากขึ้น
4. พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของเด็กในการเรียน
5. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการศึกษาของเด็ก

เกณฑ์พื้นฐานในการพิจารณาโรงเรียน
1. เป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและยังได้รับการพัฒนาน้อย
2. เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชนบทในเขตจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ
3. เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 150 กิโลเมตร

เกณฑ์การพิจารณาปัญหาของโรงเรียน
1. ปัญหาของเด็ก
1. ปัญหาของครู
2. ปัญหาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
3. ปัญหาของผู้อำนวยการโรงเรียน
4. ปัญหาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้อำนวยการโรงเรียน
5. การสนับสนุนของผู้ปกครองต่อการให้ศึกษาแก่นักเรียน
6. การสนับสนุนของชุมชนที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียน

องค์การซีมีโอได้เลือกโรงเรียนบ้านปรือวาย จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการนี้เป็นโรงเรียนแรก โดยได้ให้การสนับสนุนอยู่เป็นเวลา 4 ปี และพบว่าโรงเรียนสามารถดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงยุติโครงการนี้ที่โรงเรียนบ้านปรือวายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2543
 
หลังจากนั้น สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการในการพิจารณาหาโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อให้เข้าร่วมโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์การซีมีโอต่อจากโรงเรียนบ้านปรือวาย จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เสนอชื่อโรงเรียนไปให้องค์การซีมีโอพิจารณาจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี
2. โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงเรียนบ้านไทรทอง จังหวัดกาญจนบุรี

คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการซีมีโอ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 3 แห่งข้างต้น ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2543 แล้วแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบว่า องค์การซีมีโอได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีความสนใจในโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่องค์การซีมีโอจัดขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นสำนักเลขาธิการซีมีโอจึงเสนอให้โรงเรียนบ้านซับสนุ่นเป็นศูนย์กลางกิจกรรม โดยให้โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียนบ้านไทรทอง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย และได้ยุติโครงการเมื่อปี 2547

ในปี 2549  สำนักเลขาธิการซีมีโอและสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้เดินทางไปสำรวจสภาพแวดล้อมโรงเรียนประถมศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
2. โรงเรียนวังจระเข้ จังหวัดสระแก้ว
3. โรงเรียนบ้านคลองอุดม จังหวัดสระแก้ว

แต่เนื่องจาก สำนักเลขาธิการซีมีโอรับอนุมัติโครงการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จาก World Bank Development Grant Facility (WB-DGF) จึงได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาโรงเรียนที่เหมาะสมจากเดิมระดับประถมศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษต่ำ สภาพแวดล้อมกึ่งชนบท เข้าร่วมในโครงการฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอชื่อ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนวัดม่วงวิทยาคม จังหวัดสระบุรี และได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ในปี 2550 สำนักเลขาธิการซีมีโอได้พิจารณาให้โรงเรียนบ้านปรือวาย จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนบ้านซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากพบว่าโรงเรียนทั้งสองแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน อีกทั้งครูที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการฝึกอบรมต่าง ๆ ได้เกษียณอายุราชการและย้ายไปสอนโรงเรียนอื่น ซึ่งทำให้ผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน ต่อมาในปี 2553 องค์กรซีมีโอให้การสนับสนุนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยเข้าร่วมโครงการ


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking