+ การศึกษามาเลเซีย

ระบบการบริหารการศึกษาของประเทศมาเลเซียอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งระดับการบริหารเป็น  5  ระดับ  คือ   ระดับชาติ   ระดับรัฐ  ระดับอำเภอ  ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียน  การบริหารการศึกษาระดับชาติอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง ( Federal Government) การศึกษาทุกประเภททุกระดับอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียว ยกเว้นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) จะมีกรมจากกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เช่น กรมแรงงาน  กรมเกษตร เป็นต้น

 ระบบการจัดการศึกษาของมาเลเซีย  (National Education System) เป็นระบบ 6:3:2  คือ
   -  ระดับประถมศึกษา    หลักสูตร  6  ปีการศึกษา
   -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตร  3  ปีการศึกษา
    -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   หลักสูตร  2  ปีการศึกษา
   -  ระดับเตรียมอุดมศึกษา   หลักสูตร  1  หรือ 2 ปีการศึกษา
   -  ระดับอุดมศึกษา    หลักสูตรเฉลี่ยประมาณ  3  ปีครึ่งถึง  4  ปีการศึกษา

 และแบ่งการศึกษาออกเป็น 5  ระดับดังนี้
   1.  การศึกษาระดับประถมศึกษา (Pre-school Education)
   2.  การศึกษาระดับประถมศึกษา  (Primary Education)
   3.  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)
   4.  การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาหรือเตรียมอุดมศึกษา (Post-secondary Education)
   5.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

  ส่วนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับต่าง ๆ นั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
   1.  สถานศึกษาของรัฐบาล (Government Education Institutions)
   2.  สถานศึกษาในอุปถัมภ์ของรัฐบาล (Government-aided Educational Institutions)
   3.  สถานศึกษาเอกชน (Private Educational Institutes)
  ในโรงเรียนของรัฐบาลกำหนดให้ใช้ภาษาประจำชาติคือ  ภาษามลายู (Bahasa Malayu) ที่เขียนด้วยอักษรรูมี (อักษรภาษาอังกฤษ) เป็นภาษาหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


+ นโยบาย/จุดเน้นด้านการศึกษา
ประเทศมาเลเซียให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล
• การดำเนินงานด้านการศึกษาปัจจุบันประกอบด้วย การพัฒนาการศึกษาตามแผนแม่บทปี 2006-2010 ประกอบด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์ 6 ประการ ได้แก่
1) การสร้างชาติ 2) การพัฒนาทุนมนุษย์ 3) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโรงเรียนในชาติ 4) การลดช่องว่างการศึกษา 5) การยกระดับอาชีพครู 6) การเสริมสร้างความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษา

• การดำเนินการด้านการศึกษาของมาเลเซียมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลการศึกษาของนักเรียนโดยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
• ขอบข่ายการดำเนินงานด้านการศึกษาที่สำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย
- การเพิ่มอัตราการเข้าเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียน การสอน
- การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และการคำนวนหลังจากปีที่ 3 ของการเรียน
- การจัดตั้งโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ หรือ High Performing Schools เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ

การพัฒนาครูใหญ่ หรือผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศจำนวน 20 แห่ง ภายใต้แผน New Deal  โดยพัฒนาให้ได้อย่างน้อยจำนวน 100 คน ภายในปี 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู


+ ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค
ขอบข่ายความร่วมมือ
1. การร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการศึกษา ประกอบด้วย
• การฝึกอบรมครู
• การพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ครู และผู้อำนวยการโรงเรียน
• การจัดการด้านการศึกษาปฐมวัย
• การสร้างนวัตกรรมและสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆ สำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2. การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนสำหรับเด็กไร้สัญชาติ เด็กลี้ภัย เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. การวิจัยและการพัฒนา เช่น การประเมินผลความสำเร็จของโรงเรียนปฐมวัย การจัดทำเครื่องมือชี้วัดผลการเรียนของนักเรียน ครู และภาวะผู้นำ
4. การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน เช่น ด้านวิศวกรรมอวกาศ วิศวกรรมทางทะเล ศิลปะ กีฬา เป็นต้น
5. การศึกษานานาชาติ โดยการจัดโครงการคู่พัฒนา (Twinning Programme) โรงเรียนเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพ ความร่วมมือการดำเนินโครงการด้าน ICT โครงการฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น

โครงการภายใต้การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
2. การส่งเสริมการศึกษาสำหรับสตรีและเด็กหญิง  

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking