+ การศึกษา สปป. ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) เป็นประเทศที่อยู่ในวงล้อมของ 5 ประเทศ  คือ เวียดนาม กัมพูชา  ไทย พม่า และจีน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล พื้นที่ประเทศทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขาและที่ราบสูง ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ เมืองหลวงชื่อเวียงจันทน์ (Vientiane) ปกครองในระบบสังคมนิยม 

การจัดการศึกษาของลาวเริ่มด้วยการศึกษาในระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาลในประเทศลาวจะมีทั้งโรงเรียนที่เป็นของรัฐบาลและเอกชน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-6 ปี ใช้เวลาเรียน 3 ปี แบ่งเป็นชั้นอนุบาล 1-3 เมื่อจบชั้นอนุบาลแล้วจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป
 
 นับตั้งแต่ลาวได้เปลี่ยนการปกครองเมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2528) เป็นต้นมา ลาวได้ใช้ระบบการศึกษาเป็นแบบ 11 ปี คือระบบ 5 :3 :3 ดังนี้

• ประถมศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี เด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ปี การศึกษาในระดับนี้คือเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กทุกคนต้องจบการศึกษาในระดับนี้ แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแต่เฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านั้น เนื่องจากลาวมีพื้นที่ประเทศกว้างขวางและประชากรกระจายกันอยู่
• มัธยมศึกษาตอนต้น
ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี และในอนาคตจะให้เด็กได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
• มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 5 -3 -3 นี้อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
• อุดมศึกษาหรือการศึกษาชั้นสูง  รวมถึงการศึกษาด้านเทคนิค สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่น โดยเมื่อเด็กจบการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาแล้ว จะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่

• สายอาชีพ
ใช้เวลาศึกษา 3 ปี ในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เช่น ทางด้านไฟฟ้า ก่อสร้าง บัญชี ป่าไม้ เป็นต้น

• มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สำคัญได้แก่
1. มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (เวียงจันทน์) ใช้เวลาศึกษา 6 ปี ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข
2. มหาวิทยาลัยแห่งชาติ (ดงโดก) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี
3. สถาบันสรรพวิชา (National Polytechnic Institute) ใช้เวลาศึกษา 6 ปี


 + นโยบาย/จุดเน้นด้านการศึกษา
สปป.ลาวให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี 2558 

ในส่วนของ สปป.ลาว ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับอนาคต การจัดการศึกษาของประเทศจะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษามากขึ้น

สปป.ลาวยังให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศซึ่งต้องอาศัยครูสอนภาษาที่มีคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน


+ ความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค
สปป.ลาวประสงค์จะมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ซึ่งปัจจุบัน สปป.ลาว มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว เพื่อรองรับการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศ ซึ่งจะเริ่มในปี 2554 โดยจัดให้มีการครูสอนเคลื่อนที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งยังขาดแคลนโรงเรียน

โครงการภายใต้การจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย โครงการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking