การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2511 ได้เสนอแผนพัฒนาโครงการ 4 แผน และในโอกาสนั้นเองได้มีพิธีลงนามในกฎบัตรของซีมีโอของรัฐมนตรีศึกษาจากอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2511 นอกจากนี้สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้ให้ความเห็นชอบที่จะจัดตั้งสำนักเลขาธิการถาวรขององค์การ หรือสำนักงานซีเมส (Southeast Asian Ministers of Educational Secretariat : SEAMES) ที่กรุงเทพฯ และได้แต่งตั้งผู้อำนวยการประจำคนแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ นิมมานเหมินทร์ และในปีเดียวกันนั้น ยังได้มีการประกาศก่อตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร (Governing Board) ของศูนย์เพื่อดำเนินโครงการและวางนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเดือนตุลาคม 2511 ได้มีการให้สัตยาบันต่อกฎบัตรของซีมีโอซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการยืนยันสถานภาพโดยชอบตามกฎหมายแล้วอย่างแท้จริง


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking